Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Μηχανικών". Παιδαγωγικό Τμήμα. Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Περιγραφή

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σε θέματα που συνδέουν τη Διδακτική με τις Φυσικές Επιστήμες, την Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά, καθώς και η προαγωγή της έρευνας σε αυτό τον επιστημονικό χώρο. Αντικειμενικοί σκοποί του προγράμματος είναι: Α. Η υποστήριξη της έρευνας στη διδακτική των φυσικών Επιστημών (Φυσική, Χημεία, Βιολογία), της Πληροφορικής και της Υπολογιστικής Επιστήμης, της Επιστήμης των Μηχανικών και των Μαθηματικών. Β. Η δημιουργία μιας οργανωτικής δομής για την ανάπτυξη ενός αποθετηρίου σχετικά με τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα. Γ. Η παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού με ειδίκευση στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, το οποίο καλείται να μειώσει το χάσμα μεταξύ των τεχνολογικών δυνατοτήτων και της πραγματικότητας και να υποβάλει προτάσεις που να συνδέουν τη Διδακτική με τα αντικείμενα αυτά, στα πλαίσια των προγραμμάτων ανάπτυξης και έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δ. Η προετοιμασία στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών −best practices− για τα αναλυτικά προγράμματα στην εκπαίδευση. Ε. Η παραγωγή και χρήση υλικού που θα παράγεται από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα για τη διδασκαλία των προπτυχιακών φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

Περαιτέρω πληροφορίες

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε δώδεκα (12) μαθήματα. Κατά το Α΄ και το Β΄ εξάμηνο, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες−ECTS ανά εξάμηνο σπουδών (έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα κατά το Α΄ εξάμηνο και έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα κατά το Β΄ εξάμηνο). Κατά το Γ' εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες−ECTS.
Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες−ECTS.
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική ή/και η αγγλική.
Το πρόγραμμα των εξαμηνιαίων μεταπτυχιακών μαθημάτων οργανώνεται σε τέσσερα θεματικά πεδία και διαμορφώνεται ως εξής:
A΄ Εξάμηνο- Μαθήματα (30 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ- ECTS)
Πρώτο Θεματικό Πεδίο: Θεωρίες Μάθησης και Διδακτικά Μοντέλα Επιστημολογία
1. Ανάπτυξη και Μάθηση − Διαφοροποιημένη Μάθηση − Γνωστική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία- Human Development and Differentiated Learning− Cognitive and Education Psychology
2. Εκπαιδευτική Πολιτική και Έρευνα στη Διδακτική – Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης − Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών στις Υπολογιστικές Επιστήμες − Education Policies and Research in Didactics in STEM – Contemporary Socio−Cultural Perspectives on Teaching and Learning−Curriculum Studies in Computational Sciences
3. Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις − Contemporary Perspectives on Teaching and Learning
Δεύτερο Θεματικό Πεδίο: Επιστημολογία και Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις στα γνωστικά αντικείμενα των Επιστημών, της Επιστήμης των Μηχανικών, της Πληροφορικής και της Υπολογιστικής Επιστήμης και των Μαθηματικών
4. Η Γνωστική Περιοχή της Υπολογιστικής Επιστήμης − The Cognitive Area of Computational Science
5. Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθησης − Αποθετήρια Ψηφιακού Υλικού −Digital Learning Objects−Digital Repositories
6. Εργαλεία Συγγραφής e−Leaming Μαθησιακού Υλικού − Digital Authoring Tools for e−Learning
Β’ Εξάμηνο: (30 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ -ECTS)
Τρίτο Θεματικό Πεδίο: Μεθοδολογία Έρευνας
1. Βασικές Αρχές Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας − Fundamental Principles of Research Methodology
2. Στατιστικά Πακέτα Ποσοτικής Έρευνας − Statistical Software for Quantitative Research
3. Στατιστικά Πακέτα Ποιοτικής Έρευνας − Statistical Software for Qualitative Research
4. Εκπαιδευτική Έρευνα στα Γνωστικά Πεδία των Επιστημών, των Μαθηματικών, της Επιστήμης των Μηχανικών και την Υπολογιστική Επιστήμη − Education Research in STEM Disciplines
Τέταρτο Θεματικό Πεδίο: Παρουσίαση και ανάπτυξη Υπολογιστικών Μεθόδων και Καινοτόμων Πρακτικών Διδασκαλίας στις Επιστήμες, τα Μαθηματικά, την Επιστήμη των Μηχανικών, την Υπολογιστική Επιστήμη και την Επιστήμη των Υπολογιστών
5. Υπολογιστικές μέθοδοι και αλγόριθμοι στις Επιστήμες, στα Μαθηματικά, στην Επιστήμη των Μηχανικών και στην Επιστήμη των Υπολογιστών και την Υπολογιστική Επιστήμη − Computational Methods and Algorithms in STEM Disciplines
6. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών στις Επιστήμες, στα Μαθηματικά, στην Επιστήμη των Μηχανικών και στην Επιστήμη των Υπολογιστών και την Υπολογιστική Επιστήμη − Development of Education Scenario in STEM Disciplines
Γ΄ Εξάμηνο – Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 Πιστωτικές Μονάδες- ECTS)
Γενικό Σύνολο Πιστωτικών μονάδων (ECTS): 90

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - ΑΣΠΑΙΤΕ

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

S.T.E.M.