Πτυχίο Γεωπόνου Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου. Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας & Ανάπτυξης. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Περιγραφή

Γνώσεις: Ο εκπαιδευόμενος διδάσκεται τις αρχές, μεθόδους, τεχνικές και συστήματα που αποτελούν την υποδομή των επιμέρους γεωπονικών γνωστικών αντικειμένων και εμβαθύνει στις προδιαγραφές και τις εφαρμογές διαδικασιών αξιοποίησης φυσικών πρώτων υλών για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων εγνωσμένης διατροφικής αξίας, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις διατροφικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.
Δεξιότητες: Αντιμετωπίζει επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα του τομέα των τροφίμων και της διατροφικής αξίας τους.
Ικανότητες: Σχεδιάζει, υλοποιεί, διαχειρίζεται και αναλαμβάνει την τεχνική ευθύνη σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός & στόχοι: Παραγωγή ασφαλών τροφίμων εγνωσμένης διατροφικής αξίας, προδιαγραφές και εφαρμογές διαδικασιών αξιοποίησης φυσικών πρώτων υλών, διατροφικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Αντιπροσωπευτικοί τομείς διδακτικών αντικειμένων: Βιοχημεία Τροφίμων, Βιοτεχνολογία Τροφίμων, Ανάλυση Τροφίμων, Εξοπλισμός Βιομηχανιών Τροφίμων, Επιστήμη & Τεχνολογία Γάλακτος & Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Οινολογία, Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων, Συσκευασία Τροφίμων, Συντήρηση Τροφίμων, Επιστήμη & Τεχνολογία Παραγωγής Ζυμούμενων Προϊόντων, Υγιεινή Εγκαταστάσεων & Βιομηχανιών Τροφίμων, Φυσικοχημεία Τροφίμων, Χημεία Τροφίμων & Εφραντικών.

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών είναι απαραίτητος για την άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου. Οι γεωπόνοι εγγράφονται στο ΓΕΩΤΕΕ και ασκούν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα στα πλαίσια του κύκλου της ειδίκευσής τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 344/2000 «'Ασκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού», αρ.8, 9, και στις ειδικότερες νομικές και κανονιστικές διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.)

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

5 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Ε.Τ.Δ.Α.