Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Αρχιτεκτονική Τοπίου". Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Περιγραφή

Η θεωρητική και εφαρμοσμένη αντιμετώπιση του σχεδιασμού του Τοπίου σε αστικό, γεωργικό και δασικό περιβάλλον, η εκπόνηση μελετών εγκατάστασης πρασίνου σε πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις, κήπους κ.ά., η αποκατάσταση των ζημιών του τοπίου από μεγάλα τεχνικά έργα (οδοποιία κ.ά.), η ανάπλαση και αξιοποίηση υποβαθμισμένων περιοχών (ΧΥΤΑ, Λατομεία κ.ά.), με σκοπό την ένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον και η σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Εξειδίκευση επιστημόνων στην τέχνη και την επιστήμη της Αρχιτεκτονικής Τοπίου σε σχέση και με την ορθολογική μελέτη και σχεδιασμό του Τοπίου, σύμφωνα με τις αρχές της Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Στόχος η εκπαίδευση στην αισθητική αναβάθμιση, την εξοικονόμηση των φυσικών και οικονομικών πόρων, την αειφορική ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς Τοπίου.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Θεματικοί Τομείς

Φυτοκομία