Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής". Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Περιγραφή

Εξειδίκευση υψηλού επιπέδου στις επιστήμες και τα σύγχρονα συστήματα της φυτικής παραγωγής, της προστασίας των φυτών, της προστασίας και ανάδειξης του αγροτικού, αστικού και φυσικού περιβάλλοντος.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχαικών Σπουδών οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα γνωστικά αντικείμενα: α) Γεωργία, Βελτίωση Φυτών & Γεωργικός Πειραματισμός, β) Δενδροκομία & Αμπελουργία, γ) Κηπευτικές Καλλιέργειες & Ανθοκομία, δ) Συστήματα ολοκληρωμένης – βιολογικής παραγωγής και πιστοποίησης & ε) Φυτοπροστασία & Περιβάλλον.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Θεματικοί Τομείς

Φυτοκομία