Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων και διατροφή ανθρώπου". Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου. Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας & Ανάπτυξης. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περιγραφή

Γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να εφαρμόσει τις αρχές, μεθόδους και τεχνικές σε ένα από τα γνωστικά πεδία: Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων - Διατροφή, Δημόσια Υγεία & Πολιτικές - Επεξεργασία & Συντήρηση Τροφίμων - Βιοδιεργασίες Τροφίμων & Βιοδιϋλιστήρια.

Περαιτέρω πληροφορίες

Εξειδίκευση υψηλού επιπέδου στις επιστήμες των τροφίμων και της διατροφής του ανθρώπου. Σκοπός: Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια, την ποιότητα, την υγιεινή, την επεξεργασία και τις βιοδiεργασίες των τροφίμων, καθώς και τη διατροφή του ανθρώπου.

Σχέση με την απασχόληση

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικών επιστημών της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.