Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας". Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας & Ανάπτυξης. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Περιγραφή

Εξειδίκευση επιστημόνων στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας. Σκοπός: Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στο χώρο της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Α.Ο.Α.) ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Ε.Τ.Δ.Α.) ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Α.Ο.Α.)
Γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να εφαρμόσει τις αρχές, μεθόδους και τεχνικές στα γνωστικά πεδία: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Διοικητική Λογιστική, Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων, Στατιστική για Επιχειρηματικές Αποφάσεις, Επιχειρησιακή Στρατηγική, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.

Σχέση με την απασχόληση

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών και Θετικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.