Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη". Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας & Ανάπτυξης. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Περιγραφή

Eξειδίκευση επιστημόνων, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, για να προωθούν και εφαρμόζουν τη γνώση στην οικονομία και διοίκηση επιχειρήσεων ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιεργειών, καθώς και στην παροχή αντίστοιχων τεχνικοοικονομικών συμβουλών, όπως και στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Ο πρωτογενής τομέας της Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών προκειμένου να αναπτυχθεί, όπως είναι απαραίτητο, αλλά και να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό, έχει ανάγκη επιστημόνων ικανών, αφενός να αντιμετωπίζουν σύνθετα τεχνικοοικονομικά ζητήματα στην παραγωγή και στη διοίκηση αντίστοιχων επιχειρήσεων, αφετέρου να διαθέτουν σε βάθος τις απαραίτητες γνώσεις της παραγωγικής διαδικασίας και να χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία της οικονομικής επιστήμης με σκοπό την αποτελεσματική διοίκηση των μονάδων παραγωγής ή την παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλών. Από την άλλη μεριά, η σημερινή κοινωνική και οικονομική διαμορφούμενη πραγματικότητα στη χώρα μας επιβάλλει την ανάγκη ανασυγκρότησης του αγροτικού χώρου και την υποστήριξη της αναζωογόνησης της υπαίθρου, παράλληλα με την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής. Η επιτυχία αυτών των στόχων προϋποθέτει σχεδιασμό και γνώση, σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στοχεύει στην εξειδίκευση επιστημόνων που θα ιδρύσουν ή θα στελεχώσουν επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιεργειών και επιχειρήσεις παροχής τεχνικοοικονομικών συμβουλών, αλλά και αναπτυξιακούς φορείς και υπηρεσίες (όπως αναπτυξιακές εταιρείες, υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, μελετητικά γραφεία). Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελεί εφαρμοσμένο Πρόγραμμα Σπουδών που θα επιτρέψει τη διεπιστημονική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των κενών αυτών στην εκπαίδευση.

Περαιτέρω πληροφορίες

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Α.Ο.Α.) ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (Ε.Ζ.Π.Υ.) ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Α.Ο.Α.)
Γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να εφαρμόσει τις αρχές, μεθόδους και τεχνικές σε ένα από τα γνωστικά πεδία: Αναπτυξιακοί Σύμβουλοι / Γεωργική Συμβουλευτική & Επιχειρηματικότητα / Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία στη Ζωική Παραγωγή / Επιχειρηματικότητα & Αειφορία στην Υδατοκαλλιέργεια.

Σχέση με την απασχόληση

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωπονικών και λοιπών Θετικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.)

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

1 έτος

Μη προτιμώμενοι όροι

Agribussiness