Πτυχίο Ψηφιακών Συστημάτων. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Περιγραφή

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης:
- Τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών,
- Τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου στα «Ψηφιακά Συστήματα», ενώ περιλαμβάνει δύο Κατευθύνσεις Σπουδών:
- Συστημάτων Επικοινωνιών και Δικτύων (Σ.Ε.Δ.) με έμφαση στις σύγχρονες και επερχόμενες ενσύρματες και ασύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες, για το Διαδίκτυο και άλλες τηλεπικοινωνιακές υποδομές, και
- Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Η.Υ.) με έμφαση σε Διαδικτυακές Υπηρεσίες, όπως ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning), ηλεκτρονική Υγεία (e-health), ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα (e-business) και ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-government). Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάζει επιστήμονες ικανούς να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τα σύνθετα προβλήματα σχεδίασης, ανάπτυξης, υλοποίησης και διαχείρισης συστημάτων σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας.

Γνώσεις:
Οι απόφοιτοι του Τμήματος κατέχουν γνώση που αφορά σε:
- Μαθηματική Ανάλυση, Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική, Στοχαστικές Ανελίξεις.
- Γραμμική Άλγεβρα, Διακριτά Μαθηματικά, Μαθηματική Λογική.
- Ψηφιακή σχεδίαση και οργάνωση των δομικών μονάδων ενός Υπολογιστικού Συστήματος.
- Αρχές σχεδίασης λειτουργικών συστημάτων.
- Αρχές λειτουργικών συστημάτων για πολυ-επεξεργαστές, κατανεμημένα συστήματα και συστήματα πολυμέσων.
- Θεωρία σχεδιασμού και υλοποίησης κατανεμημένων συστημάτων.
- Μεθοδολογία αντικειμενοστρεφούς ανάπτυξης λογισμικού.
- Μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων.
- Μοντέλα Κύκλου Ζωής Λογισμικού.
- Θεμελιώδεις έννοιες και εφαρμογές της Θεωρίας Πληροφορίας.
- Θεωρία και αρχές υλοποίησης δομών δεδομένων.
- Θεωρία ανάλυσης και αρχές σχεδιασμού αλγορίθμων.
- Μέθοδοι Αναπαράστασης Γνώσης, υλοποίησης ευφυών συστημάτων.
- Θεωρία σχεδιασμού βάσεων δεδομένων: Μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων, Σχεσιακό Μοντέλο.
- Τεχνολογία συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων.
- Βασικές τεχνολογίες και συστήματα πολυμέσων.
- Αρχές και μεθοδολογίες σχεδίασης διεπαφών χρηστών με υπολογιστικά συστήματα.
- Αρχές σχεδίασης, υλοποίησης σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων.
- Τεχνολογίες εφαρμογών διαδικτύου και διασύνδεση με βάσεις δεδομένων.
- Τεχνικές διαχείρισης ασφάλειας συστημάτων και πληροφοριών.
- Τεχνολογίες φυσικού στρώματος τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
- Ιεραρχία πρωτοκόλλων δικτύου, λειτουργίες επιπέδων δικτύου και επιπέδου σύνδεσης δεδομένων.
- Αρχιτεκτονικές και πρωτόκολλα διαδικτύου.
- Μεθοδολογίες ανάλυσης, σχεδιασμού και υλοποίησης δικτυακών υπηρεσιών.
- Τεχνολογίες κωδικοποίησης (JPEG, H.26x, MPEG1-4), συγχρονισμού και μετάδοσης πολυμέσων.
- Αρχιτεκτονική δικτύων κινητών επικοινωνιών, διαχείριση κινητικότητας και επικοινωνίας, σηματοδοσία.
- Αρχές διδασκαλίας και τεχνολογικά υποβοηθούμενη διδασκαλία.
- Μεθοδολογίες διοίκησης έργων ψηφιακών συστημάτων.

Δεξιότητες:
Οι απόφοιτοι έχουν την ικανότητα κατανόησης σύγχρονων προβλημάτων και εφαρμογής της γνώσης τους στην ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων, στην ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση ψηφιακών συστημάτων, καθώς επίσης και στη διδασκαλία και την αξιοποίηση, ανάπτυξη συστημάτων με στόχο την τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση βάσει σύγχρονων θεωριών και αρχών. Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι:
- Κατανούν τη χαμηλού επιπέδου λειτουργία υπολογιστικών συστημάτων.
- Κατανούν και αξιολογούν τη δομή και λειτουργία λειτουργικών συστημάτων.
- Αναλύουν, σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν εφαρμογές λογισμικού με βάση τις αρχές διαδικαστικού και αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, με χρήση γλώσσων προγραμματισμού C, Java, Javascript, PHP, και άλλων γλωσσών όπως UML, SQL.
- Αναλύουν, καταγράφουν απαιτήσεις, σχεδιάζουν, αναλύουν και αξιολογούν Πληροφοριακά Συστήματα σε σύγχρονους τομείς εφαρμογής.
- Αναλύουν και αξιολογούν την ευχρηστία λογισμικού και διαδραστικών συστημάτων.
- Κατανοούν, εφαρμόζουν, αξιολογούν και συνθέτουν τεχνολογικές λύσεις που αφορούν σε Τεχνολογίες εξυπηρετητών διαδικτύου και τεχνολογίες client-side.
- Αναλύουν και σχεδιάζουν σχεσιακές βάσεις δεδομένων, αξιοποιούν και αξιολογούν συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και συστατικών αυτών.
- Εφαρμόζουν κριτικά μεθοδολογίες ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων.
- Κατέχουν θεωρητική γνώση δομών δεδομένων και έχουν ικανότητα υλοποίησης δομών στα πλαίσια υλοποίησης λογισμικού υπό συγκεκριμένες λειτουργικές και μη-λειτουργικές απαιτήσεις λογισμικού.
- Σχεδιάζουν και αναλύουν την επίδοση αλγορίθμων και μπορούν να υπολογίσουν την πολυπλοκότητα αυτών. Αναλύουν και μοντελοποιούν προβλήματα και αξιολογούν την απόδοση μεθόδων επίλυσης.
- Κατανοούν τις αρχές και τις πρακτικές δυνατότητες παράλληλης και κατανεμημένης επεξεργασίας και έχουν τη δυνατότητα εφαρμογής των τεχνικών αυτών.
- Κατανούν, αξιολογούν και εφαρμόζουν τεχνολογίες λειτουργίας πρωτοκόλλων των επιπέδων εφαρμογής, δικτύου, μεταφοράς και σύνδεσης δεδομένων και λειτουργιών φυσικού στρώματος δικτύων Η/Υ.
- Γνωρίζουν και κατανοούν τις μεθόδους κωδικοποίησης μέσων (ήχου/εικόνας), τις τεχνολογίες διαχείρισης και επικοινωνίας πολυμεσικού περιεχομένου (ψηφιοποίηση, κωδικοποίηση, συμπίεση, μετάδοση, ανάκτηση).
- Αναλύουν, σχεδιάζουν και υλοποιούν δικτυακές τεχνολογίες και εφαρμογές, σύγχρονες διεπαφές που αφορούν σε τεχνολογίες πολυμέσων.
- Κατανούν, σχεδιάζουν και αξιολογούν λύσεις που αφορούν στη λειτουργία δικτύων 2ης γενιάς GSM και 3ης γενιάς UMTS, τυποποιήσεις GSM, HSCSD και GPRS, UMTS.
- Κατανούν τα παιδαγωγικά ζητήματα και γνωρίζουν μεθοδολογίες διδακτικής που εφαρμόζουν τόσο για τη διδασκαλία τεχνολογικών ζητημάτων, όσο και για τη διδασκαλία οποιουδήποτε αντικειμένου με χρήση ψηφιακών συστημάτων.

Ικανότητες:
- Ανάπτυξη Συστημάτων.
- Αντικειμενοστρεφής μοντελοποίηση, σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού.
- Προγραμματισμός φλοιού Λειτουργικών Συστημάτων.
- Επιλογή / Υλοποίηση αποδοτικών δομών δεδομένων στην ανάπτυξη λογισμικού.
- Ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη και συντήρηση συστημάτων λογισμικού.
- Ανάπτυξη εφαρμογών υπερμέσων, εκπαιδευτικού λογισμικού, εφαρμογών τρισδιάστατης απεικόνισης.
- Σχεδιασμός και υλοποίηση κατανεμημένων συστημάτων.
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων.
- Μοντελοποίηση, ανάλυση, σχεδίαση και διαχείριση βάσης δεδομένων.
- Ανάπτυξη εφαρμογών για τον παγκόσμιο ιστό.
- Σχεδιασμός και υλοποίηση δικτυακών υπηρεσιών.
- Αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινής εκπαιδευτικής ζωής και με τη χρήση τεχνολογιών ψηφιακών συστημάτων.
- Διαχείριση έργων ψηφιακών συστημάτων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάζει επιστήμονες ικανούς να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τα σύνθετα προβλήματα ανάπτυξης, υλοποίησης και διαχείρισης συστημάτων σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας. Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους: της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης:
- Τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών,
- Τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου στα «Ψηφιακά Συστήματα», ενώ περιλαμβάνει δύο Κατευθύνσεις Σπουδών:
- Συστημάτων Επικοινωνιών και Δικτύων (Σ.Ε.Δ.) με έμφαση στις σύγχρονες και επερχόμενες ενσύρματες και ασύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες, για το Διαδίκτυο και άλλες τηλεπικοινωνιακές υποδομές, και
- Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Η.Υ.) με έμφαση σε Διαδικτυακές Υπηρεσίες, όπως ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning), ηλεκτρονική Υγεία (e-health), ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα (e-business) και ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-government).
Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάζει επιστήμονες ικανούς να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τα σύνθετα προβλήματα ανάπτυξης, υλοποίησης και διαχείρισης συστημάτων σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι απόφοιτοι του Τμήματoς έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 44/2009 ΦΕΚ 58/8-4-2009) «Επαγγελματική Κατοχύρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα αντικείμενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών».
Στα προσόντα διορισμού στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής σε θέσεις φορέων του Δημοσίου (Προεδρικό Διάταγμα - Π.Δ. 347/2003 ΦΕΚ 315).
Στα προσόντα διορισμού στον Κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Προεδρικό Διάταγμα - Π.Δ. 268/2004 ΦΕΚ 268).
Τέλος, το Τμήμα ανήκει στις καθηγητικές σχολές, σύμφωνα με το ΦΕΚ 156/A’/4-9-2009, Άρθρο 39, το οποίο ορίζει ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε θέσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 19 Πληροφορικής, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη