Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες" με Κατευθύνσεις: "Ηλεκτρονική Μάθηση" / "Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα" / "Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα". Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Περιγραφή

Κατεύθυνση Ηλεκτρονικής Μάθησης
Γνώσεις
- Σχεδίαση συστημάτων αλληλεπίδρασης χρηστών με υπολογιστικά συστήματα
- Βασικές έννοιες, ρόλοι και παραγόμενα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού
- Τεχνολογίες για την ανάπτυξη εφαρμογών και την περιγραφή δεδομένων στο διαδίκτυο
- Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση περιβαλλόντων ηλεκτρονικής μάθησης
- Αξιοποίηση ψηφιακών συστημάτων για την υποστήριξη και τη διαχείριση της ψηφιακής μάθησης και εκπαίδευσης
- Διεξαγωγή ενός προγράμματος εκπαίδευσης η-Εκπαιδευτών στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μάθησης
- Προσδιορισμός αναγκών και πρακτικές μάθησης ενηλίκων, καθώς και ανάλυση φορέων, ιδρυμάτων, χρηματοδότησης και πολιτικών δια βίου μάθησης.

Ικανότητες
- Σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση ευχρηστίας λογισμικού, διεπαφών εφαρμογών πολυμέσων και υπερμέσων, αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων.
- Διατύπωση εκπαιδευτικών ενοτήτων και φάσεων βάσει διαφορετικών μοντέλων εκπαιδευτικού σχεδιασμού
- Ανάπτυξη εφαρμογών στο διαδίκτυο με χρήση HTML, CSS και XML, καθώς και περιγραφή δεδομένων στο σημασιολογικό ιστό (RDF) και δημιουργίας λεξικών RDFs
- Ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων για την αναζήτηση και ανάκτηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και τον χαρακτηρισμό του με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα
- Σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση εννοιολογικού πλαισίου για ένα εφαρμοσμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης η-Εκπαιδευτών
- Ανάλυση και διατύπωση αλληλεπιδράσεων περιεχομένου σε διαφορετικά στάδια δημιουργίας υλικού για σκοπούς δια βίου μάθησης (από το στάδιο της ανάλυσης ως της αξιολόγησης και συντήρησης).

Δεξιότητες
- Ανάπτυξη εφαρμογών υπερμέσων γενικού και ειδικού σκοπού (π.χ. συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης και εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης)
- Αξιολόγηση τεχνολογικών εργαλείων υποστήριξης εκπαιδευτικού σχεδιασμού για τη σχεδίαση και τεκμηρίωση εκπαιδευτικών σεναρίων
- Εφαρμογή και αξιολόγηση εργαλείων, μεθοδολογιών και βέλτιστων πρακτικών για την υποστήριξη της μάθησης και της διδασκαλίας
- Εφαρμογή διδακτικών μοντέλων σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης και διδακτικών προσεγγίσεων για την υλοποίηση και την αξιολόγηση λύσεων σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης
- Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, οργάνωση και διαχείριση ψηφιακών τάξεων και ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
- Εφαρμογή / υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης η-Εκπαιδευτών
- Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνικών και εργαλείων ανάπτυξης ποιοτικών προγραμμάτων δια βίου μάθησης αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας ενηλίκων (π.χ. εικονικές μαθησιακές κοινότητες).

Κατεύθυνση Δικτυοκεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων
Γνώσεις
- Ορισμός, υλοποίηση, μέτρηση, αξιολόγηση και βελτίωση επιχειρησιακών διεργασιών από ‘άκρη σε άκρη’
- Διαχείριση επιχειρησιακών διεργασιών
- Διαχείριση πληροφοριών, πραγμάτωση ή βελτίωση διαδικασιών, διαλειτουργικότητα συστημάτων, χρήση της κατάλληλης ψηφιακής τεχνολογίας
- Υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές και τεχνολογίες
- Μεθοδολογίες και τεχνολογίες διαχείρισης δεδομένων
- Έννοιες, τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές υπολογιστικών νεφών
- Τεχνικές, συστήματα και πλατφόρμες για αποδοτική διαχείριση και ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας
- Διακυβέρνηση πληροφοριακών συστημάτων.

Ικανότητες
- Διαχείριση ροών εργασίας, εξόρυξη διεργασιών, ανάλυση και βελτίωση διεργασιών
- Αξιοποίηση λύσεων λογισμικού για τη διαχείριση επιχειρησιακών διεργασιών
- Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για προσομοιωμένα πραγματικά περιβάλλοντα
- Σχεδίαση βάσεων δεδομένων, επεξεργασία επερωτήσεων και σύγχρονες αρχιτεκτονικές διαχείρισης δεδομένων
- Ανάπτυξη και εκτέλεση εφαρμογών σε περιβάλλοντα υπολογιστικών νεφών
- Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών βασισμένες στη θέση κινητών τερματικών
- Κλιμάκωση, αποτελεσματικότητα και ανεκτικότητα σε λάθη στον πλήρη κύκλο ζωής των μεγάλης κλίμακας δεδομένων
- Ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων διακυβέρνησης σε σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα.

Δεξιότητες
- Αναδιοργάνωση επιχειρησιακών διεργασιών και διαχείριση ολικής ποιότητας
- Καταγραφή, ανάλυση, μοντελοποίηση, αξιολόγηση, βελτίωση, ανασχεδιασμός, προσομοίωση και διαχείριση επιχειρησιακών διεργασιών
- Ανάπτυξη συστημάτων με χρήση σύγχρονων διαδικασιοστρεφών και υπηρεσιοστρεφών τεχνολογιών
- Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη υπηρεσιοστρεφών αρχιτεκτονικών και εφαρμογών
- Ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων και υπηρεσιών σε περιβάλλοντα βάσεων δεδομένων και ανάλυση δεδομένων και εξαγωγή χρήσιμης πληροφορίας
- Εγκατάσταση και διαχείριση υπολογιστικών και αποθηκευτικών νεφών με χρήση τεχνολογιών και εργαλείων αιχμής
- Υλοποίηση, παραμετροποίηση και βελτιστοποίηση σχετικών εφαρμογών κινητής υπολογιστικής
- Διαχείριση δεδομένων μεγάλης κλίμακας με αλγορίθμους και μεθόδους ανάλυσης δεδομένων.

Κατεύθυνση Ψηφιακών Επικοινωνιών και Δικτύων
Γνώσεις
- Σχεδίαση ζεύξεων για επίγεια και δορυφορικά συστήματα
- Προγραμματισμός δικτυακών εφαρμογών για κινητές συσκευές
- Μεθοδολογίες και τεχνολογίες σχεδιασμού και διαχείρισης δικτύων υπολογιστών
- Τεχνολογίες που χαρακτηρίζουν το μελλοντικό διαδίκτυο
- Ευρυζωνικές τεχνολογίες και δίκτυα
- Τεχνολογίες ασυρμάτων ευρυζωνικών δικτύων όπως το μελλονικό WiFi και τεχνολογίες 5G
- Αρχές λειτουργίας, αρχιτεκτονικές και τεχνολογίες ασύρματων δικτύων επικοινωνιών
- Αρχιτεκτονική και σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων και εφαρμογών
- Τεχνολογίες, πρωτόκολλα και αρχιτεκτονικές στο χώρο των υποδομών μελλοντικού διαδικτύου.

Ικανότητες
- Διαχείριση πόρων (ζητήματα πολλαπλής πρόσβασης) και παρεμβολών με τεχνικές φυσικού επιπέδου
- Τεχνολογίες κεραιών και ηλεκτρομαγνητικής διάδοσης και δορυφορικών δικτύων επικοινωνιών
- Προγραμματιστικός / υλοποίηση δικτυακών εφαρμογών
- Διαχείριση δικτύων υπολογιστών: αρχιτεκτονικές, λειτουργικά και πληροφοριακά μοντέλα, μοντέλα επικοινωνίας
- Μετάδοση και επεξεργασία σήματος βασικής ζώνης, θέματα φυσικού επιπέδου, πολλαπλής πρόσβασης και αρχιτεκτονικής δικτύου
- Τεχνικές πολλαπλών κεραιών, διαχείριση ραδιοπόρων, χρονοπρογραμματισμός πακέτων, διαχείριση κινητικότητας
- Σχεδίαση συστημάτων και ενσωμάτωση του λειτουργικού συστήματος σε ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές
- Δημιουργία υποδομών υπολογιστικών και αποθηκευτικών νεφών.

Δεξιότητες
- Ανάλυση εφαρμογών και σχεδίαση ζεύξεων
- Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές
- Σχεδίαση δικτύων υπολογιστών με λογισμικό και σύγχρονες πλατφόρμες διαχείρισης
- Ανάλυση και αξιολόγηση σχεδιαστικών επιλογών δικτύων κινητών επικοινωνιών
- Ανάπτυξη οδηγών δικτυακών συσκευών και αξιολόγηση επίδοσης των συστημάτων
- Σχεδίαση συστημάτων και υλοποίηση προηγμένων εφαρμογών ενσωματωμένων συστημάτων
- Διαχείριση εικονικών και Software-Defined δικτύων
- Προγραμματισμός και εκτέλεση εφαρμογών στο μελλοντικό διαδίκτυο (διαδίκτυο αντικειμένων και υπολογιστικά νέφη).

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες” συνοψίζονται ως εξής:
- Παροχή σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων υψηλής στάθμης στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ.
- Προαγωγή της βασικής, εφαρμοσμένης και τεχνολογικής επιστημονικής έρευνας.
- Στενή σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες επιχειρήσεων, οργανισμών, της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα.
- Δημιουργία κατάλληλης οργανωτικής υποδομής που να ενισχύει τη συνεργασία με αντίστοιχα ΠΜΣ του εσωτερικού και του εξωτερικού.
- Επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση στελεχών για τις ανάγκες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
- Προετοιμασία επιστημόνων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Σχέση με την απασχόληση

Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου από την κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» εξασφαλίζει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 περ. Δ΄ του ν. 3848/2010 και το άρθρο 36 παρ. 22 του ν. 4186/2013.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη