Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων" με Κατευθύνεις: "Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων" / "Ασφάλειας Ψηφιακών Συστημάτων". Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Περιγραφή

Κατεύθυνση Τεχνοοικονομικής Διοίκησης Ψηφιακών Συστημάτων
Γνώσεις
- Επιχειρηματικό, οικονομικό, ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων και οργανισμών
- Διοικητική ιεραρχία επιχείρησης
- Δομή, αρχές λειτουργίας και χαρακτηριστικά των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών υποδομών
- Βασικές έννοιες των δικτυοκεντρικών συστημάτων και υπηρεσιών
- Τεχνοοικονομική ανάλυση νέων προϊόντων και υπηρεσιών
- Στρατηγικό μάνατζμεντ ψηφιακών επιχειρήσεων
- Έννοιες και χρήσεις πληροφοριακών συστημάτων παραγωγής πληροφοριών για τον ορισμό και την επίτευξη στόχων οργανισμών
- Διακυβέρνηση και διοίκηση έργων ψηφιακών συστημάτων
- Ανάλυση οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων
- Προώθηση τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ικανότητες
- Μελέτη οικονομικής διάστασης δικτυοκεντρικών συστημάτων και υπηρεσιών με ανάλυση της χρησιμότητάς τους, των σχετικών κριτηρίων επένδυσης σε νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες, καθώς και του τρόπου διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών
- Ανάλυση πολυσύνθετων επιχειρηματικών προβλημάτων
- Δημιουργία σύγχρονων αρχιτεκτονικών που βασίζονται στον παγκόσμιο ιστό, σε διεργασιοστρεφείς και υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές
- Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών διοίκησης έργων
- Ανάλυση πηγών χρηματοδότησης επιχείρησης, υπολογισμού του κόστους κεφαλαίου και της αποτίμησης επιχειρήσεων με βάση θεμελιώδη μεγέθη.

Δεξιότητες
- Σχεδίαση και αξιολόγηση διοικητικής ιεραρχίας για λήψη αποφάσεων, προγραμματισμό και έλεγχο δράσεω+E3ς της επιχείρησης
- Λήψη αποφάσεων σε εταιρείες / οργανισμούς με βάση βέλτιστες πρακτικές
- Εξέλιξη πληροφοριακών συστημάτων ώστε να επιτευχθούν νέα συγκριτικά πλεονεκτήματα για τους οργανισμούς
- Διοίκηση έργων και διακυβέρνηση ψηφιακών συστημάτων με βέλτιστες πρακτικές
- Ανάλυση και διατύπωση οικονομικών στοιχείων (π.χ. μετοχικό κεφάλαιο) και πολιτικών (π.χ. πολιτική μερισμάτων) επιχειρήσεων
- Προώθηση τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα.

Κατεύθυνση Ασφάλειας Ψηφιακών Συστημάτων

Γνώσεις
- Ανάλυση ασφάλειας των δικτύων υπολογιστών
- Αποτελεσματική διαχείριση ασφάλειας και αναγνώριση προβλημάτων διαχείρισης
- Εκτίμηση και εκμετάλλευση ευπαθειών λογισμικού
- Έννοιες κρυπτογραφίας, αλγόριθμοι και πρωτόκολλα
- Ανάλυση και διαχείριση επικινδυνότητας ενός πληροφοριακού και επικοινωνιακού συστήματος
- Καθορισμός της πολιτικής ασφάλειας ενός οργανισμού βάσει πλήρους ανάλυσης στοιχείων
- Ανάλυση ασφάλειας στα κινητά και ασύρματα δίκτυα νέας γενεάς
- Τεχνικές και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη ψηφιακή εγκληματολογία
- Θεσμικά και νομικά ζητήματα ασφάλειας / κανονιστικό περιβάλλον
- Διατύπωση απαιτήσεων ιδιωτικότητας και τρόπου καταγραφής
- Νέες τεχνολογίες και τρόποι αντιμετώπισης θεμάτων ασφάλειας και ιδιωτικότητας μέσω ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Ικανότητες
- Καθορισμός απαιτήσεων ασφάλειας δικτυακού συστήματος, ανάλυση απειλών/κινδύνων
- Αξιολόγηση απαιτήσεων διαχείρισης ασφάλειας και επιχειρησιακών / οικονομικών επιπτώσεων
- Σχεδίαση συστήματος αναφοράς περιστατικών
- Μέλετη ασφάλειας πληροφοριακού συστήματος με μεθοδολογίες και τεχνικές penetration testing
- Προσδιορισμός ορίων κρυπτογραφίας και τύπων κρυπτογραφικών μηχανισμών
- Εκτίμηση συνεπειών κινδύνων στον κυβερνοχώρο
- Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας αρχιτεκτονικής ασφάλειας ασύρματου δικτύου
- Ανάλυση ψηφιακών ενδείξεων σε σκληρούς δίσκους και μνήμες RAM υπολογιστών σύμφωνα με μεθοδολογίες και πρακτικές της ψηφιακής εγκληματολογίας
- Εύρεση και εξαγωγή ψηφιακών στοιχείων από αρχεία δικτυακής κίνησης
- Εντοπισμός βασικών ζητημάτων δικαίου που σχετίζονται με την ασφάλεια ενός πληροφοριακού συστήματος
- Αξιολόγηση και υιοθέτηση βάσει περιπτώσεων των βασικών ρυθμιστικών κανόνων και αρχών που συγκροτούν το κανονιστικό πλαίσιο
- Αξιοποίηση υπαρχόντων μηχανισμών για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών.

Δεξιότητες
- Σχεδίαση μηχανισμών και πρωτοκόλλων ασφάλειας
- Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας μιας αρχιτεκτονικής ασφάλειας δικτύου
- Διαχείριση ταυτότητας και μέτρηση επιπέδου ασφάλειας σε πληροφοριακά συστήματα
- Σχεδίαση και εκτέλεση shellcode στη γλώσσα προγραμματισμού assembly
- Ανάλυση και αξιολόγηση πηγαίου κώδικα για εύρεση καινούργιων αδυναμιών
- Διατύπωση απαιτήσεων ασφαλείας και αξιολόγηση / πρόταση κατάλληλων μηχανισμών κρυπτογράφησης
- Υλοποίηση μηχανισμών ταυτοποίησης, αυθεντικοποίησης και ελέγχου προσπέλασης
- Ανάλυση απειλών / κινδύνων λειτουργίας, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και ιδιωτικότητας ασύρματου δικτυακού συστήματος
- Σχεδίαση, ανάπτυξη και αποτίμηση μεθόδων στατικής και δυναμικής ανάλυσης κακόβουλου κώδικα
- Έλεγχος ασφάλειας σε εφαρμογές διαδικτύου
- Αναζήτηση και εφαρμογή λύσεων σύμφωνων με το κανονιστικό πλαίσιο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων” συνοψίζονται ως εξής:
- Aνάπτυξη και αποδοτική διοίκηση σύνθετων και ετερογενών ψηφιακών συστημάτων.
- Προσδιορισμός και ανάλυση της λογιστικής κατάστασης επιχειρήσεων και οργανισμών του χώρου των ψηφιακών συστημάτων.
- Λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων και χάραξη στρατηγικών για την περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση επιχειρήσεων και οργανισμών του χώρου των ψηφιακών συστημάτων.
- Κατανόηση και διαμόρφωση του επιχειρηματικού, ρυθμιστικού και νομικού πλαισίου του χώρου των ψηφιακών συστημάτων.
- Διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών, έργων και ανθρωπίνων πόρων του χώρου των ψηφιακών συστημάτων.
- Ανάπτυξη και προώθηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές.
- Μελέτη και ανάλυση των αδυναμιών ασφάλειας που παρουσιάζουν σύνθετα ψηφιακά συστήματα.
- Ορισμός και ανάλυση των απαιτήσεων ασφάλειας που παρουσιάζουν σύνθετα ψηφιακά συστήματα.
- Σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση λύσεων ασφάλειας για σύνθετα ψηφιακά συστήματα.
- Αξιολόγηση της ασφάλειας που παρέχουν συγκεκριμένες λύσεις ασφάλειας σε σύνθετα ψηφιακά συστήματα.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη