Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη των Ψηφιακών Συστημάτων. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Περιγραφή

Γνώσεις:
- Μεθοδολογίες αιχμής και αναλυτικές τεχνικές στο πεδίο εκπόνησης της διδακτορικής έρευνας.
- Κατάρτιση σε ερευνητικά αντικείμενα μελέτης που περιγράφονται στη σύγχρονη βιβλιογραφία.

Δεξιότητες:
- Προσδιορισμός αντικειμένων έρευνας και δυνατότητα αυτόνομης μελέτης και ανάπτυξής τους.
- Παραγωγή νέων μεθοδολογιών και αναλυτικών τεχνικών.
- Θεωρητική και πειραματική αξιολόγηση μεθοδολογιών.
- Δημιουργία επιστημονικού κειμένου και παρουσιάσεων περιγραφής αποτελεσμάτων.

Ικανότητες:
- Αυτόνομη διεξαγωγή ερευνητικής δραστηριότητας: Διατύπωση/τυποποίηση προβλημάτων, αναγωγές μεταξύ προβλημάτων, σχεδίαση, υλοποίηση και αποτίμηση πρωτοποριακών μεθόδων και τεχνικών επίλυσης.
- Συνθετική σκέψη και εμπεριστατωμένη ανάπτυξη επιστημονικών αποτελεσμάτων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Τμήμα παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής σε κάθε πτυχιούχο ελληνικού ή αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής που διαθέτει τα απαιτούμενα ουσιαστικά κα τυπικά προσόντα, στις πέντε (5) θεματικές περιοχές:
1) Δικτυοκεντρικά Συστήματα και Υπηρεσίες, 2) Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας, 3) Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών, 4) Ασφάλεια Συστημάτων, Ευφυή Συστήματα και Τεχνολογίες Πολυμέσων, 5) Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Τεχνολογικά - Υποστηριζόμενη Μάθηση.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι των υψηλών προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 3 έτη