Πτυχίο Τμήματος Προσχολικής Αγωγής. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην ημερήσια αγωγή και φροντίδα, καθώς και στην ολόπλευρη ανάπτυξη των βρεφών και των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Βασικός σκοπός του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής είναι η απόκτηση των απαραίτητων επιστημονικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μικρών παιδιών. Το Τμήμα επιδιώκει στο βέλτιστο δυνατό βαθμό την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
• την εκπαίδευση των φοιτητών στην εξειδικευμένη γνώση για την κάλυψη των κοινωνικών, συναισθηματικών και γνωστικών αναγκών της βρεφικής νηπιακής ηλικίας,
• την κατανόηση της επίδρασης των αναπτυξιακά καταλλήλων πρακτικών σχετικά με την ανάπτυξη του βρέφους και του νηπίου,
• την παροχή υπηρεσιών στην εφαρμογή πρώιμων προληπτικών προγραμμάτων για την ολόπλευρη ανάπτυξη και την έρευνα επί θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, αγωγή και την εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Τα διδακτικά αντικείμενα της εκπαιδευτικής ευκαιρίας αφορούν:
• στη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών,
• στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας από 2 μηνών μέχρι εγγραφής τους στο Δημοτικό Σχολείο,
• στη διδασκαλία και εφαρμογή της Βρεφονηπιοκομίας.

Σχέση με την απασχόληση

Ο απόφοιτος του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής έχει το δικαίωμα να ασκήσει το επάγγελμα του Βρεφονηπιοκόμου ή Παιδαγωγού Προσχολικής Αγωγής.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.