Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής. Τμήμα Νοσηλευτικής. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Νοσηλευτικής έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που σχετίζονται με τη φροντίδα των υγιών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα υγείας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες υγείας στο πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το όραμα του Τμήματος Νοσηλευτικής είναι η δημιουργία επιστημόνων Νοσηλευτών/τριών, οι οποίοι θα έχουν υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες, και, εμπνεόμενοι από τα ανθρωπιστικά ιδεώδη της κατανόησης, της φροντίδας και της ισότητας, θα είναι ικανοί να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται σε ποικίλα επιστημονικά περιβάλλοντα χρησιμοποιώντας ικανότητες κριτικής ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και εφαρμογής ερευνητικών αποδείξεων στην πράξη.
Πυρήνας του Προγράμματος Σπουδών είναι η φροντίδα. Το Πρόγραμμα Σπουδών εμπεριέχει θεωρητική διδασκαλία/κατάρτιση και εργαστηριακή-κλινική εκπαίδευση πάνω στα νέα επιστημονικά ερευνητικά δεδομένα στον χώρο της Νοσηλευτικής επιστήμης και της Νοσηλευτικής εκπαίδευσης και ακολουθείται από συστηματική αξιολόγηση, καθώς και από αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση και αυτο-αξιολόγηση του φοιτητή/τριας.

Σχέση με την απασχόληση

Ο απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής έχει το δικαίωμα να ασκήσει το επάγγελμα του Νοσηλευτή.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.