Δίπλωμα Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Γνώσεις: Το Τμήμα αποσκοπεί στη δημιουργία αποφοίτων που, έχοντας το προσόν μιας ολικής γνωστικής άποψης για τη Σχεδίαση, θα μπορούν να παρεμβαίνουν δημιουργικά σε όλες τις φάσεις του «κύκλου ζωής» ενός προϊόντος, συστήματος, υπηρεσίας, ξεκινώντας από την αναγκαιότητα ύπαρξής του, τη μορφή του, την κατασκευή πρωτοτύπων, μέχρι και τη σχεδίαση της παραγωγής του.
Δεξιότητες: Οι απόφοιτοι του τμήματος είναι σε θέση να κατανοήσουν ένα σχεδιαστικό πρόβλημα και να δημιουργήσουν το αντίστοιχο Σύστημα ή Προϊόν, εξασφαλίζοντας την αισθητική και την ευχρηστία του.
Ικανότητες: Οι απόφοιτοι είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά ένα σύνολο γνωσιακών εργαλείων και μεθοδολογιών από διαφορετικά επιστημονικά πεδία για τη σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων. Λόγω της σημαντικής μεθοδολογικής υποδομής τους, οι απόφοιτοι είναι σε θέση να ενισχύουν τις ικανότητές τους κατά την εξέλιξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.
Μαθησιακά αποτελέσματα: Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να σχεδιάζουν χρηστικά προϊόντα, λογισμικά και υπηρεσίες, καθώς και να αναπτύσσουν σύνθετα συστήματα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος είναι πενταετές. Έχει διαρθρωθεί με τρόπο ώστε να είναι συνεπές με τους στόχους του Τμήματος και να εντάσσεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές. Το πρόγραμμα σπουδών δεν διαχωρίζει κύκλους μαθημάτων. Το Τμήμα θεωρεί τα μαθήματα των πρώτων τριών ετών ως υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, τα οποία αντιστοιχούν περίπου στο 40% των προσφερόμενων μαθημάτων και περίπου στο 60% των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη διπλώματος. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε πιστωτικές μονάδες ECTS και για τη λήψη διπλώματος απαιτούνται συνολικά 300 ECTS.

Στο πρόγραμμα σπουδών προβλέπονται τα εξής είδη/κατηγορίες μαθημάτων:
Υποχρεωτικό (Υ). Μάθημα που απαιτείται υποχρεωτικά να έχει εξασφαλισθεί προβιβάσιμος βαθμός προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτήσεις για λήψη Διπλώματος.
Προπαρασκευαστικό (Πρ). Μάθημα που είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτήσεις για λήψη Διπλώματος.
Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης (ΥΕΚ). Μάθημα επιλογής με συγκεκριμένους περιορισμούς (υποχρεώσεις) σε σχέση με τις γνωστικές κατευθύνσεις.
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ). Μαθήματα χωρίς κάποια υποχρέωση. Όταν επιλέγονται και εξασφαλίζουν προβιβάσιμο βαθμό προστίθενται προκειμένου να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα ECTS για την απαίτηση λήψης του Διπλώματος.
Φροντιστηριακό μάθημα (Φ). Είναι τμήμα ενός μαθήματος, όπου διατίθενται πρόσθετες ώρες για εξάσκηση των φοιτητών, όπου κρίνεται ιδιαίτερα απαραίτητο.

Στο Πρόγραμμα Σπουδών αναγνωρίζονται τρεις ομάδες μαθημάτων:
(α) Η Ομάδα των βασικών/υποχρεωτικών μαθημάτων η οποία προσφέρεται κατά το δυνατόν στα αρχικά 3 ακαδημαϊκά έτη και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μαθήματα για τη σφαιρική εκπαίδευση του μηχανικού σχεδίασης προϊόντων & συστημάτων και τα οποία είναι χρήσιμα και απαραίτητα και στις τρεις γνωστικές κατευθύνσεις του Τμήματος.
(β) Η Ομάδα των μαθημάτων ΥΕΚ, της Πρακτικής Άσκησης και των Στούντιο 7x η οποία προσφέρεται κατά το δυνατόν στο τέταρτο έτος σπουδών και αφορά στην θεωρητική πολύπλευρη εξειδίκευση του μηχανικού σχεδίασης προϊόντων & συστημάτων. Ο φοιτητής έχει την ευθύνη του ποσοστού εμβάθυνσης σε κάθε γνωστική κατεύθυνση στο πλαίσιο των κανόνων που τίθενται.
(γ) Η Ομάδα των μαθημάτων επιλογής και η διπλωματική εργασία που προσφέρονται στο τελευταίο έτος σπουδών και ολοκληρώνουν γνωσιακά τις κατευθύνσεις και την εξειδίκευση του μηχανικού σχεδίασης προϊόντων & συστημάτων.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές/ήτριες έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε μια από τις τρεις γνωστικές κατευθύνσεις:
ΓΚ1 Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων
ΓΚ2 Σχεδίαση με Η/Υ
ΓΚ3 Σχεδίαση Υπηρεσιών
Οι τρεις αυτές γνωστικές κατευθύνσεις, δεν αποτελούν μια κάθετη εξειδίκευση σε συγκεκριμένες εφαρμογές αλλά επιστημονικά προσδιορισμένα γνωστικά υπόβαθρα που συνολικά υποστηρίζουν, εμπλουτίζουν, ενισχύουν και δυναμώνουν το γνωσιακό προφίλ του Τμήματος, προσφέροντας έτσι στον φοιτητή ένα πολύπλευρο και ισχυρά επιστημονικό υπόβαθρο και ένα σύνολο εργαλείων που καλύπτουν όλο το εύρος εφαρμογής του Design.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

5 έτη