Πτυχίο Επιστήμη του Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Σχολή Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Γνώσεις: Ο απόφοιτος αποκτά γνώσεις για την εις βάθος κατανόηση της δομής και των μηχανισμών λειτουργίας του περιβάλλοντος και της αλληλεπίδρασής του με τον άνθρωπο και την κοινωνία, περιλαμβανομένων των βασικών θετικών και θεωρητικών επιστημών.
Δεξιότητες: Ο απόφοιτος μπορεί να εφαρμόζει τις αποκτημένες γνώσεις στην ανάλυση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και στη σύνθεση σχεδίων επίλυσής τους, με άξονα τη σφαιρική, πολύπλευρη και ισορροπημένη αντιμετώπισή τους. Πρακτικές δεξιότητες που αποκτά ο εκπαιδευόμενος είναι η συλλογή περιβαλλοντικών δειγμάτων και δεδομένων, η επεξεργασία τους (πραγματοποίηση χημικών και βιολογικών αναλύσεων, στατιστική ανάλυση), η ανάπτυξη ή η εφαρμογή λογισμικού προσομοίωσης ("μοντέλων"), η επεξεργασία γεωγραφικών και δορυφορικών δεδομένων και η εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων.
Ικανότητες: Ο απόφοιτος είναι ικανός να προβεί σε ολοκληρωμένη αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων, να εκπονήσει ή να οργανώσει την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και διαχείρισης του περιβάλλοντος και να αξιολογήσει την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και μέτρων διαχείρισης του περιβάλλοντος. Ο απόφοιτος μπορεί να ασχοληθεί επαγγελματικά με θέματα ρύπανσης περιβάλλοντος, διαχείρισης οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, διαχείρισης και επεξεργασίας φυσικών πόρων και αποβλήτων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιβαλλοντικής πολιτικής, περιφερειακής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Οι ικανότητες αυτές εμπεδώνονται με πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε φορείς πιθανής μελλοντικής απασχόλησης.
Μαθησιακά αποτελέσματα:
• Απόκτηση γνώσεων για τη δομή και τους μηχανισμούς λειτουργίας του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανάλυση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
• Απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων στο χειρισμό περιβαλλοντικών δειγμάτων, δεδομένων και μεθόδων επεξεργασίας και ανάλυσης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι η δημιουργία επιστημόνων ικανών να κατανοούν και να αναλύουν το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήματα, και να καταρτίζουν σχέδια και προγράμματα διαχείρισης του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων. Οι σπουδές περιλαμβάνουν μαθήματα βασικών και εφαρμοσμένων επιστημών και πολιτικής και διαχείρισης του περιβάλλοντος, τα οποία εντάσσονται στους επιστημονικούς τομείς της διαχείρισης οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, της περιβαλλοντικής μηχανικής, της διαχείρισης φυσικών πόρων (ενέργεια, νερό κλπ.), των οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων περιβάλλοντος. Στη δομή του προγράμματος σπουδών δίνεται έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση. Την εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζουν εργαστήρια Βιολογίας, Χημείας, GIS και τηλεπισκόπισης, καθώς και ερευνητικά εργαστήρια εξειδικευμένα σε επιμέρους θέματα των περιβαλλοντικών επιστημών.

Σχέση με την απασχόληση

Περιβαλλοντολόγος

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη