Πτυχίο Μαθηματικών. Τμήμα Μαθηματικών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Ο απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών:

• Γνωρίζει βασικά μαθηματικά εργαλεία της Άλγεβρας, της Ανάλυσης και των Διαφορικών Εξισώσεων.
• Γνωρίζει τις βασικές αρχές Προγραμματισμού και Λογισμικού Υπολογιστών.
• Κατανοεί μαθηματικά προβλήματα και έχει τη δυνατότητα να σχεδιάζει μοντέλα επίλυσής τους.
• Έχει βασικές γνώσεις Φυσικής.
• Έχει βασικές γνώσεις Παιδαγωγικής, Ιστορίας και Διδακτικής των Μαθηματικών.
• Έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία είτε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, είτε σε Επιχειρήσεις μέσω της Πρακτικής Άσκησης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Στόχος του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών είναι οι πτυχιούχοι του να είναι:
• Επιστήμονες υψηλής ποιότητας
• Κάτοχοι άρτιας επιστημονικής κατάρτισης
• Ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει:
• 16 Υποχρεωτικά Μαθήματα (Αγγλικά για Μαθηματικά, Άλγεβρα, Ανάλυση Ι & ΙΙ, Απειροστικός Λογισμός Ι, ΙΙ, ΙΙΙ & ΙV, Γραμμική Άλγεβρα Ι & ΙΙ, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Μιγαδική Ανάλυση, Πιθανότητες, Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι,
Σύνολα και Αριθμοί, Φυσική Ι)
• 23 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα και επιπλέον 6 ΚΕΥ από το Τμήμα Μαθηματικών και την Εισαγωγική Κατεύθυνση ΣΑΧΜ και επιπλέον 7 ΚΕΥ από το Τμήμα ΜΠΕΣ
• 11 Προαιρετικά Μαθήματα και επιπλέον 17 Π από το Τμήμα Μαθηματικών και την Εισαγωγική Κατεύθυνση ΣΑΧΜ και 25 Π από το Τμήμα ΜΠΕΣ

Για την απόκτηση πτυχίου απαιτούνται:
• Επιτυχής εξέταση στα 16 υποχρεωτικά μαθήματα
• Επιτυχής εξέταση σε 18 ΚΕΥ μαθήματα (72 ΔΜ) εκ των οποίων τουλάχιστον 11 (44 ΔΜ) θα πρέπει να προέρχονται από τα ΚΕΥ του Τμήματος
• Απόκτηση τουλάχιστον 240 Μονάδων ECTS
• Προαιρετική δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (ισοδύναμη με 3 Π & 12 ΔΜ)


Σχέση με την απασχόληση

Ο πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών έχει το δικαίωμα να απασχοληθεί ως Καθηγητής Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (κλάδος ΠΕ03 Μαθηματικών).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη