Πτυχίο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Ο/η απόφοιτος του τμήματος αποκτά εξειδικευμένες γνώσεις στο να κατανοεί, να αναλύει και να αντιμετωπίζει κριτικά τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι οργανώνουν την καθημερινή τους ζωή και το νόημα που αποδίδουν στις πράξεις τους, τους τρόπους με τους οποίους γίνεται αντιληπτή η πολιτισμική ομοιότητα και διαφορά, καθώς και τις αντιλήψεις, τα στερεότυπα και τις στάσεις που αναπτύσσονται σε σχέση με αυτές, τις ιστορικές εξελίξεις στα πεδία της πολιτικής, της κοινωνίας, της οικονομίας και των ιδεών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα,τις πολιτισμικές εξελίξεις και διανοητικές αλλαγές που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του σύγχρονου κόσμου,τις χρήσεις του παρελθόντος στο παρόν, ιδιαίτερα στις σύγχρονες κοινωνίες,την ελληνική ιστορία στα ευρύτερα ευρωπαϊκά και περιφερειακά συμφραζόμενά της.

Επιπροσθέτως, η εξάσκηση σε μεθόδους έρευνας στο πλαίσιο ειδικών πρακτικών ασκήσεων/σεμιναρίων επιτρέπει στον/στην πτυχιούχο να γνωρίζει:
- τον τρόπο διενέργειας μιας έρευνας μικρής κλίμακας (επιτόπιας παρατήρησης, βιβλιογραφικής ή έρευνας ιστορικών πηγών, ανάλογα με τις πρακτικές ασκήσεις/σεμινάρια που έχει παρακολουθήσει)
- τη χρήση των νέων τεχνολογιών για την καταγραφή, επεξεργασία και παρουσίαση ερευνητικού υλικού και συμπερασμάτων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας εστιάζεται στη μελέτη και διδασκαλία όλων των μορφών της ανθρώπινης δράσης. Η διδασκαλία επικεντρώνεται στην παροχή ολοκληρωμένων σπουδών στους τομείς της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και της Ιστορίας.
Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του Τμήματος μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
- ανάπτυξη δεξιοτήτων για την πολύπλευρη κατανόηση των σύγχρονων πολιτισμικών και κοινωνικών ζητημάτων
- ανάπτυξη δεξιοτήτων ιστορικής κατανόησης και σκέψης
- ειδικότερη μελέτη πεδίων όπως: η μετανάστευση, η οικογένεια, η συγγένεια, η θρησκεία, η σχέση παρόντος παρελθόντος, ο αστικός χώρος, το φύλο και οι έμφυλες σχέσεις, η μουσική και ο χορός, η μνήμη και ο υλικός πολιτισμός, η εργασία και η πρόνοια, τα οποία θεμελιώνουν το ερευνητικό και το διδακτικό έργο του Τμήματος σε ανθρωπολογική και ιστορική κατεύθυνση.

Σχέση με την απασχόληση

Οι απόφοιτοι του Τμήματος κατέχουν προσόντα διορισμού Εκπαιδευτικού Δευτεροβαθμιας Εκπαίδευσης στην κατηγορία Κοινωνιολόγου ΠΕ10

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο ΤΚΑΙ