Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνικών Συστημάτων. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Ο απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων είναι σε θέση να:

• Ανακαλεί, εξηγεί και παρουσιάζει τις βασικές αρχές της επιστήμης υπολογιστών και επικοινωνιών.
• Συνδέει το θεωρητικό υπόβαθρο της επιστήμης υπολογιστών και επικοινωνιών με το σχεδιασμό, την επιλογή, τη σύνθεση και εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
• Σχεδιάζει, αναπτύσσει, διοικεί και αξιολογεί πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα
• Αναλύει τις απαιτήσεις των χρηστών και δικαιούχων των πληροφοριακών συστημάτων.
• Σχεδιάζει, αναπτύσσει και αξιολογεί εφαρμογές λογισμικού
• Σχεδιάζει, αναπτύσσει και αξιολογεί βάσεις δεδομένων
• Σχεδιάζει, αναπτύσσει, διαχειρίζεται και αξιολογεί δίκτυα υπολογιστών και συστήματα τηλεπικοινωνιών
• Σχεδιάζει και αξιολογεί την ασφάλεια των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων
• Εφαρμόζει τεχνολογίες ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και προστασίας της ιδιωτικότητας
• Σχεδιάζει, αξιοποιεί και αξιολογεί αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα
• Περιγράφει, εξηγεί και αξιοποιεί τους μικροεπεξεργαστές
• Αναφέρει, εξηγεί και αξιολογεί τις βασικές αρχιτεκτονικές και τα λειτουργικά συστήματα των υπολογιστών
• Σχεδιάζει και εφαρμόζει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, διαχείρισης πληροφορίας και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων
• Περιγράφει, αναλύει και αξιοποιεί τεχνικές επεξεργασίας σήματος και πολυμεσικών δεδομένων
• Διαχειρίζεται έργα πληροφορικής
• Σχεδιάζει, αναπτύσσει και διοικεί ηλεκτρονικές επιχειρήσεις και εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου
• Περιγράφει και αναλύει το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και το συσχετίζει με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
• Ερευνά και αναλύει ζητήματα που σχετίζονται με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και συνθέτει λύσεις.
• Σχεδιάζει και προτείνει λύσεις για πραγματικά προβλήματα που σχετίζονται με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και εξηγεί και παρουσιάζει τις προτάσεις του.
• Συμβάλλει στην τεχνολογική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Περαιτέρω πληροφορίες

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικής τεχνολογικής παιδείας, η οποία κατατείνει στη δημιουργία μηχανικών με υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του Τμήματος μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: • Εκπαίδευση νέων μηχανικών στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογή πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων.
• Καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων στους αποφοίτους, που να τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν σε ανταγωνιστικά εργασιακά περιβάλλοντα, να δραστηριοποιηθούν στην έρευνα και να εκπονήσουν μεταπτυχιακές σπουδές, να παρακολουθούν διαρκώς τις εξελίξεις της έρευνας και της τεχνολογίας δια της δια βίου εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:
• Θεωρητικό και μαθηματικό υπόβαθρο της επιστήμης υπολογιστών και επικοινωνιών.
• Ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη, διοίκηση και αξιολόγηση πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων.
• Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού.
• Βάσεις δεδομένων.
• Τηλεπικοινωνίες.
• Δίκτυα υπολογιστών.
• Ασφάλεια πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων.
• Αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα και μικροεπεξεργαστές.
• Αρχιτεκτονική υπολογιστών.
• Λειτουργικά συστήματα.
• Τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική, τεχνητή όραση.
• Επεξεργασία σήματος και πολυμέσα
• Κατανεμημένα συστήματα
• Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα
• Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο

Σχέση με την απασχόληση

Οι απόφοιτοι κατέχουν:
(α) Προσόντα διορισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε θέσεις του κλάδου «ΠΕ 19» (ΠΔ 268/2004, ΦΕΚ 268/ Τεύχος Α'/28.12.2004, συμπλήρωση του ΠΔ 118/1995, ΦΕΚ 75/Τεύχος Α'/18.4.1995)
(β) προσόντα διορισμού σε θέσεις του Δημόσιου Τομέα στον Κλάδο «ΠΕ Πληροφορικής» (ΠΔ 347/2003, ΦΕΚ 315/Τεύχος Α'/31.12.2003),
(γ) δυνατότητα να εγγραφούν ως μέλη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) στον κλάδο Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

5 έτη