Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην "Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς". Κατευθύνσεις: α) Χρηματοοικονομική Μηχανική β) Μηχανική της Διοίκησης γ) Διοίκηση και Οικονομία Δημόσιων Οργανισμών και Φορέων. Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Γνώσεις: Βασικές γνώσεις οικονομίας, διοίκησης και χρηματοοικονομικής, κατανόηση και χρήση ποσοτικών και υπολογιστικών μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων στους αντίστοιχους τομείς.

Δεξιότητες: Μοντελοποίηση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων διοίκησης, οικονομίας και χρηματοοικονομικής με ποσοτικές και υπολογιστικές μεθόδους διοίκησης, εφαρμογή αρχών διοίκησης έργου, διοίκησης λειτουργιών και παραγωγής, διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας, χρηματοοικονομικής μηχανικής και στρατηγικής διοίκησης.

Ικανότητες: Αναγνώριση προβλημάτων, επίλυση με ποσοτικές και υπολογιστικές μεθόδους, οικονομοτεχνική αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και χάραξη στρατηγικής. Αποτελεσματική αντιμετώπιση νέων, διεπιστημονικών ζητημάτων. Συνεισφορά στην ανάπτυξη γνώσεων και πρακτικών για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων.

Μαθησιακά αποτελέσματα:
Πολύπλευρη εκπαίδευση στελεχών (μηχανικών) με ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, σε θέματα μηχανικής της διοίκησης και χρηματοοικονομικής μηχανικής. Εξοικείωση με μεθοδολογικά εργαλεία διαχείρισης και αξιοποίησης της διαθέσιμης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στο χώρο της χρηματοοικονομικής, της διοίκησης λειτουργιών, της λήψης αποφάσεων και των επενδύσεων. Καλλιέργεια αναλυτικών και συνθετικών δεξιοτήτων στη στρατηγική, οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων, στη λήψη αποφάσεων, στη διαχείριση χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή γνώσης, εργαλείων και μεθόδων που απαιτούνται στην ανάπτυξη και διαχείριση έργων και τεχνολογικών συστημάτων, στην επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων, στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη πολιτικής, καθώς και στην ανάπτυξη οργανισμών που σχετίζονται με την οικονομία της τεχνολογίας και της πληροφορίας.

Σχέση με την απασχόληση

Το ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ. υποστηρίζει και ενδυναμώνει διπλωματούχους μηχανικούς και αποφοίτους θετικών και οικονομικών επιστημών, προσδίδοντάς τους εξειδικευμένες γνώσεις ποσοτικών και υπολογιστικών μεθόδων με εφαρμογές σε προβλήματα οικονομίας, διοίκησης και χρηματοοικονομικής. Έτσι συμπληρώνει το προφίλ των «παραδοσιακών» μηχανικών με εξειδικευμένες γνώσεις οικονομίας και διοίκησης, καθώς και εφοδιάζει το προφίλ άλλων ειδικοτήτων θετικών και οικονομικών επιστημών με τον τρόπο σκέψης ενός μηχανικού στην αντιμετώπιση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.