Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων". Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Γνώσεις: Το αντικείμενο το ΠΜΣ είναι η ολοκληρωμένη Σχεδίαση καινοτόμων Διαδραστικών Προϊόντων και Συστημάτων τα οποία χαρακτηρίζουν την κοινωνία της πληροφορίας και στα οποία ο «υπολογιστής» είναι «αόρατος» και «πανταχού παρών» και επίσης η ολοκληρωμένη Σχεδίαση Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων, που πλέον απαιτεί την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη δημιουργική χρήση γνώσης και ιδεών από ένα ευρύ φάσμα των επιστημών και των τεχνών.
Δεξιότητες: Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ είναι σε θέση να κατανοήσουν ένα σχεδιαστικό πρόβλημα και να δημιουργήσουν το αντίστοιχο Σύστημα ή Προϊόν, εξασφαλίζοντας την αισθητική και την ευχρηστία του.
Ικανότητες: Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά ένα σύνολο γνωσιακών εργαλείων και μεθοδολογιών από διαφορετικά επιστημονικά πεδία για τη σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων.
Μαθησιακά αποτελέσματα: Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ μπορούν να σχεδιάζουν χρηστικά προϊόντα, λογισμικά και υπηρεσίες, καθώς και να αναπτύσσουν σύνθετα συστήματα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το ΠΜΣ απευθύνεται στους επιστήμονες και επαγγελματίες για τους οποίους η σχεδιαστική σκέψη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη αντιμετώπιση κάθε νέας πρόκλησης. Με αυτήν την έννοια το ΠΜΣ δεν είναι ένα κλασσικό πρόγραμμα ειδίκευσης, αλλά ομογενοποίησης (transformation), δηλαδή ενός προγράμματος που:
(α) Απευθύνεται σε υποψήφιους με ένα εύρος ειδικοτήτων που σχετίζονται με την σχεδίαση, και
(β) Εμπλουτίζει τις δεξιότητες τους ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν πιο σύνθετα και πολύπλοκα προβλήματα με μεθοδολογική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, και με χρήση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

Βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος:
Διεπιστημονικότητα. Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να καταρτίζει επιστήμονες που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά τις νέες τεχνολογίες, την επιστήμη και την τέχνη για να σχεδιάσουν εύχρηστα και λειτουργικά Προϊόντα και Συστήματα στην αναδυόμενη νέα πραγματικότητα της κοινωνίας της πληροφορίας.
Ανθρωποκεντρική σχεδιαστική σκέψη. Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση για τη σχεδίαση δίνει έμφαση στη συμμετοχή των πελατών-χρηστών στη διαδικασία εξασφαλίζοντας την αποδοχή του τελικού αποτελέσματος από τους πελάτες του συστήματος.
Ολιστική και μεθοδολογική αντιμετώπιση στη σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων. Τα πολύπλοκα σχεδιαστικά προβλήματα απαιτούν ολιστική και μεθοδολογική αντιμετώπιση κατά τη σχεδιαστική διαδικασία.
Τεχνογνωσία για τη σχεδίαση. Η εποικοδομητική χρήση της τεχνολογίας προσφέρει στο σχεδιαστή ένα πολύτιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση των σχεδιαστικών προβλημάτων.

Η ελάχιστη διάρκεια για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε δέκα (10) μεταπτυχιακά μαθήματα κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα και στο τρίτο εξάμηνο να ολοκληρώσουν την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Διατριβή.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη