Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου". Τμήμα Γεωγραφίας.Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων του ΠΜΣ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αναμένεται: (α) να γνωρίζουν σε βάθος τις διαφορετικές έννοιες, θεωρίες και "Παραδείγματα" (σχολές σκέψης) των επιστημών της Ανθρωπογεωγραφίας, της ανάπτυξης και του σχεδιασμού του χώρου, (β) να κατανοούν και αναλύουν τις περίπλοκες αλληλεπιδράσεις κοινωνίας-χώρου, τις χωρικές διαστάσεις και εκφάνσεις των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών, πολιτισμικών και ιστορικών μεταβολών, καθώς και τις διαδικασίες ανάπτυξης και σχεδιασμού του χώρου τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και (γ) να εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες σε ανθρωπογεωγραφικά ζητήματα, καθώς και σε ζητήματα αναπτυξιακών πολιτικών και πολιτικών αστικού, περιφερειακού και χωροταξικού σχεδιασμού.

Περαιτέρω πληροφορίες

Αντικειμενικός σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή
επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης ικανών να συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη και αειφόρο χωρο−οικονομική και χωρο−κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και στην ισότιμη συμμετοχή της στον διαμορφούμενο Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι: (α) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο προαναφερθέν αντικείμενο. (β) Η συμβατότητα των παρεχόμενων γνώσεων με τις διεθνείς εξελίξεις των σχετικών επιστημών, ερευνητικών κατευθύνσεων και ειδικοτήτων. (γ) Η συμβατότητα των παρεχόμενων γνώσεων με τις ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και τα ιδιαίτερα χωρo−κοινωνικά και χωρο-οικονομικά της προβλήματα. (δ) Η παραγωγή επιστημονικών στελεχών με σύγχρονες ανταγωνιστικές γνώσεις στην αγορά εργασίας.

Τα διδακτικά αντικείμενα (μαθήματα) του ΠΜΣ είναι: (1) Μεθοδολογία έρευνας στην Ανθρωπογεωγραφία (2) Χώρος-Κοινωνία-Πολιτισμός (3) Ζητήματα θεωρίας και πολιτικών περιφερειακού και χωροταξικού σχεδιασμού (4) Πολεοδομία: από την αστική τέχνη στον πολεοδομικό σχεδιασμό (5) Αστική ανάπτυξη και πολιτικές (6) Καινοτομικά δίκτυα, χώρος και σχεδιασμός (7) Πολιτισμική και Ιστορική Γεωγραφία (8) παγκόσμια γεω-οικονομία και άνιση ανάπτυξη, (8) Χωρο-κοινωνικές ανισότητες (9) παγκοσμιοποίηση και γεωπολιτική (10) Γεωγραφία των μετακινήσεων (11) Ανάπτυξη υπαίθρου (12) Μέθοδοι Προβολής και Διδασκαλίας της Ανθρωπογεωγραφίας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη