Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας". Τμήμα Περιβάλλοντος. Σχολή Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Θεωρητική και πρακτική γνώση της δομής, δυναμικής και λειτουργίας των Κοινωνικο-Οικολογικών Συστημάτων. Εστίαση επί των θεμελιωδών βιοσφαιρικών διεργασιών του γήινου περιβάλλοντος (Earth-System) στη συζευγμένη διάσταση των αλληλεπιδράσεων Ανθρώπου-Φύσης.

Έμφαση στη μελέτη βασικών και εφαρμοσμένων πτυχών της Οικολογικής και Πολιτικής επιστήμης, των φυσικών και ανθρωπογενών παραμέτρων του φυσικού (χερσαίου και υδατικού) περιβάλλοντος, της οικονομικής, κοινωνικής και διοικητικής τεχνογνωσίας διαχείρισης εμβίων και φυσικών πόρων και στην προώθηση σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και διαχείρισης φορέων της οικονομίας και του φυσικού χώρου προς τη βιωσιμότητα.

Στόχος είναι η απόκτηση δεξιοτήτων στην ανάλυση πολύπλοκων συστημάτων όπως τα ανθρώπινα οικοσυστήματα καθώς και η εξοικείωση τους με εργαλεία που επιτρέπουν την ανάλυση κατάστασης και την λήψη αποφάσεων σε πολύπλοκα συστήματα, όπως Decision Support Systems, μοντέλα προσομοίωσης, πολυκριτιριακές μέθοδοι, κλπ.

Επίσης, η ικανότητα κατανόησης και αντιμετώπισης πολύπλοκων περιβαλλοντικών προβλημάτων και επιπτώσεων της πλανητικής αλλαγής, τόσο στις φυσικές διαστάσεις της −κλιματική αλλαγή, αλλαγές χρήσεων γης, απώλεια βιοποικιλότητας− όσον και στις κοινωνικές τοιαύτες –παγκοσμιοποίηση οικονομίας, αγορές, διεθνείς και Ευρωπαϊκές σχέσεις, περιβαλλοντική διακυβέρνηση− καθώς και των δυνατοτήτων, ευκαιριών και εμποδίων που γεννώνται από αυτή στο φυσικό περιβάλλον και στις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το ΠΜΣ στοχεύει στη δημιουργία στελεχών και ανθρώπινων πόρων υψηλού επιπέδου σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και πολιτικής σε πεδία όπως η περιβαλλοντική διαχείριση, η προστασία των οικοσυστημάτων, η διατήρηση της υπαίθρου, η επίλυση κοινωνικών συγκρούσεων για τις οχλούσες δραστηριότητες καθώς και την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία, η ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών εκμετάλλευσης των προϊόντων/υπηρεσιών της φύσης.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη