Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό». Κατευθύνσεις: α) Παιδικό Βιβλίο β) Παιδαγωγικό Υλικό. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Οι διπλωματούχοι του Π.Μ.Σ. «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό» αποκτούν τις ακόλουθες επιστημονικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες:
ΓΝΩΣΕΙΣ
• Στη έρευνα και μελέτη του πεδίου της παιδικής λογοτεχνίας και γενικότερα του παιδικού βιβλίου (λογοτεχνικού βιβλίου για παιδιά και εφήβους, εικονοβιβλίου, εικονογραφημένου βιβλίου, κόμικς, περιοδικού-εντύπου, λογοτεχνικού βιβλίου γνώσεων).
• Στις νέες αντιλήψεις για τη λογοτεχνία.
• Στις θεωρίες της λογοτεχνικής ανάγνωσης, της λογοτεχνίας και της παιδικής λογοτεχνίας.
• Στη διεπιστημονική θεώρηση που συνδυάζει φιλολογικές, πολιτισμικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
• Στις νέες διδακτικές μεθόδους.
• Στις νέες οπτικές και στα νέα εργαλεία για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού υλικού με σκοπό την παιγνιώδη, ενεργητική, δημιουργική και διαθεματική μάθηση αλλά και τη διεπιστημονική προσέγγιση.
• για μετέπειτα διδακτορικές σπουδές αλλά και για τη διδασκαλία στο αναδυόμενο ψηφιακό περιβάλλον.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
• Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού υλικού (εκπαιδευτικά παιχνίδια και πολυμέσα γλώσσας, φυσικών επιστημών, μαθηματικών, τέχνης) σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς της εκπαίδευσης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να αξιοποιούν το παιδικό βιβλίο και να σχεδιάζουν το παιδαγωγικό υλικό, αποκτώντας τεχνογνωσία, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των νέων εκπαιδευτικών, αναγνωστικών και κοινωνικών προβλημάτων.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα έχει στόχο τη θεωρητική εμβάθυνση στους τομείς του παιδικού βιβλίου και της παιδικής λογοτεχνίας, του παιδαγωγικού υλικού και των εκπαιδευτικών παιχνιδιών καθώς και στην κατανόηση και στη διαχείριση των σχέσεων ανταγωνισμού, συμπληρωματικότητας ή αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο παιδικό βιβλίο-έντυπο και τις νέες τεχνολογίες στο σύγχρονο μαθησιακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Σχέση με την απασχόληση

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να εργαστούν για την αξιοποίηση του εξωσχολικού βιβλίου στο σχολείο, για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, για το σχεδιασμό της παραγωγής και της αξιοποίησης παλαιότερων και νεότερων τύπων παιδαγωγικού υλικού, αλλά και για την αρμονική συνύπαρξη του βιβλίου-εντύπου με τις νέες τεχνολογίες και τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης στην εκπαίδευση.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

MPV