Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία". Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

O/η κάτοχος του σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου έχει αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις που του/της επιτρέπουν να γνωρίζει, να κατανοεί σε βάθος και να διεξάγει πρωτότυπη επιστημονική έρευνα για:
- τους κυριότερους σύγχρονους προβληματισμούς για το φύλο στους χώρους διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και πεδίων.
- τη διερεύνηση του φύλου ως αναλυτικού εργαλείου για την πληρέστερη κατανόηση ζητημάτων που σχετίζονται με τις κοινωνικές σχέσεις και ιδεολογίες σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης εμπειρίας και δραστηριότητας.
- κοινωνικά ευαίσθητους τομείς όπου διαμορφώνονται οι πολιτικές της ισότητας και του φύλου.
- τις διεθνείς εξελίξεις στις σχετικές επιστήμες, ερευνητικές κατευθύνσεις και ειδικότητες.
Δεδομένης της πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας που απαιτείται για την απόκτηση του τίτλου, ο/η πτυχιούχος του ΠΜΣ είναι σε θέση να συμμετέχει σε συναφή ερευνητικά προγράμματα ή/και να διεξάγει πρωτότυπη έρευνα ευρύτερου βεληνεκούς.

Περαιτέρω πληροφορίες

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης, ο/η πτυχιούχος του ΠΜΣ «Φύλο, πολιτισμός και κοινωνία» του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας έχει ειδικευθεί στις διεπιστημονικές προσεγγίσεις και τα πορίσματα της σύγχρονης έρευνας σχετικά με τις κοινωνικές, ιστορικές και πολιτισμικές όψεις του φύλου, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Βασικά τα στοιχεία που συνθέτουν τη φυσιογνωμία των αποφοίτων του ΠΜΣ είναι η διεπιστημονική προσέγγιση, ο εξ' ορισμού διαπολιτισμικός προσανατολισμός, καθώς και η έμφαση στις ποιοτικές κυρίως μεθόδους έρευνας και ιδιαίτερα στην εθνογραφική προσέγγιση και την ιστορική μελέτη.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη