Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία". Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος αποκτά εξειδικευμένες γνώσεις στην Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία με ιδιαίτερη έμφαση στην εθνογραφική και ιστορική προσέγγιση του ελληνικού και ευρύτερου βαλκανικού και μεσογειακού χώρου. Έρχεται σε συστηματική επαφή και εντρυφεί στην αντίστοιχη ανθρωπολογική και ιστορική βιβλιογραφία, αποκτά δεξιότητες έρευνας στην κοινωνική ανθρωπολογία και την ιστορία μέσα από την εκμάθηση τεχνικών έρευνας πεδίου, αρχειακής έρευνας, προφορικών συνεντεύξεων και γραπτών κειμένων. Η ερευνητική εργασία που οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος συμβάλλει στην σύγχρονη ελληνική ανθρωπολογική και ιστορική βιβλιογραφία.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι η εξειδίκευση σε ορισμένους τομείς είναι η εξειδίκευση σε ορισμένους τομείς της κοινωνικής και ιστορικής ανθρωπολογίας, η εμβάθυνση στις μεσογειακές, βαλκανικές και ευρωπαϊκές ανθρωπολογικές και ιστορικές σπουδές, η προαγωγή της ανθρωπολογικής έρευνας στη νεοελληνική κοινωνία και ιστορία (από το 19ο αιώνα
μέχρι σήμερα) με συγκριτικό προσανατολισμό στον ευρύτερο ιστορικό και
πολιτισμικό χώρο στον οποίο εντάσσονται οι κοινωνίες της ελλαδικής χερσονήσου,κατάρτιση στελεχών εξειδικευμένων στην ανθρωπολογική και ιστορική έρευνα.
Ειδικότερα το Πρόγραμμα σκοπεύει:
–Να προσφέρει στους φοιτητές/-τριές του τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και
δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να επιδιώξουν επαγγελματική
σταδιοδρομία σε τομείς επιστημονικής εργασίας που σχετίζονται με την κοινωνική
ανθρωπολογία και την ιστορία.
–Να προάγει τις Επιστήμες της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας τόσο
στον τομέα της θεωρίας όσο και της εμπειρικής έρευνας και των συνεπαγόμενων
εφαρμογών της.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη