Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση". Τμήμα Κοινωνιολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Αντικείμενο του συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας είναι οι κοινωνικές-πολιτισμικές δυναμικές και προκλήσεις που εμφωλεύουν στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο ιδιαίτερα μετά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κεντρική, Ανατολική/ Νοτιοανατολική και Μεσογειακή Ευρώπη,. Επίσης, οι δυνατότητες δόμησης του ενιαίου κοινωνικού ευρωπαϊκού χώρου και της ευρωπαϊκής πολιτειότητας (European Citizenship), και η δυναμική των ευρωπαϊκών κρατών μεμονωμένα αλλά και συνολικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε ευρύτερα θέματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Στόχοι του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση νέων ερευνητών ικανών για έρευνα με στόχο την αποτύπωση της κοινωνικής δυναμικής και της ισορροπίας μεταξύ κεντρομόλων και κεντρόφυγων κοινωνικών δυνάμεων προς την κοινωνική / οικονομική και θεσμική ολοκλήρωση της Ευρώπης και η μύηση του φοιτητή στη δι-επιστημονική διερεύνηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών, και των πολλαπλών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαίοι πολίτες – πολιτικών, θεσμικών, οικονομικών, πολιτισμικών, και γεωπολιτικών. Το Π.Μ.Σ φιλοδοξεί να συμβάλλει στην καλλιέργεια του αντικειμένου του με σκοπό την υλοποίηση του βασικού και ταυτόχρονα πρωτότυπου στόχου του, που είναι η ικανότητα των αποφοίτων του να συνδυάζουν την επιστημονική γνώση των κοινωνικών επιστημών με την τεχνοκρατική γνώση των δομών, θεσμών και διαδικασιών που χαρακτηρίζουν τα ευρωπαϊκά όργανα. Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει την ευρεία αναστοχαστικότητα των πτυχιούχων αλλά και την ικανότητά τους να κατανοούν και να αναπτύσσουν γνωστικά πεδία και πολιτικές προτάσεις υψηλού ειδικού βάρους αναφορικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής κοινωνίας τόσο έναντι των εθνικών προοπτικών όσο και των διαδικασιών της παγκοσμιοποίησης, τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προσέγγισης του ευρωπαϊκού πολιτισμού που θα επιτρέπει σε όσους πτυχιούχους επιθυμούν την επαγγελματική σταδιοδρομία τους στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να διαθέτουν μια ευρεία και βαθειά κατανόηση των σχέσεων και δια-δράσεων μεταξύ εθνικής και ευρωπαϊκής διοίκησης και ευρωπαίων πολιτών, καθώς και τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των θεσμικής και των κοινωνικής προσέγγισης στο επίπεδο της εμπράγματης «ευρωπαϊκής επικράτειας», καθώς και της μελέτης του κοινοτικού κεκτημένου, που εμπεριέχει τόσο θεσμικές πρακτικές όσο και κοινωνικά πρότυπα.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Μέχρι 2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

EKEO