Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Γλωσσολογία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου". Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Γνώσεις
Στόχος του ΠΜΣ «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου» είναι η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και μεθοδολογικών/ερευνητικών εργαλείων για την επιστημονική μελέτη της γλώσσας και του πολιτισμού των χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Δεξιότητες
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου», οι απόφοιτοι θα μπορούν να αξιοποιούν το θεωρητικό υπόβαθρο και τα ερευνητικά εργαλεία που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ώστε να διεξάγουν εφαρμοσμένη έρευνα για γλωσσικά φαινόμενα και γλωσσικές διαδικασίες που σχετίζονται με τον γεωγραφικό χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Ικανότητες
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου», οι απόφοιτοι θα διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες για να:
• εκπονούν ερευνητικές εργασίες υψηλού επιπέδου
• παρουσιάζουν με την ανάλογη επιστημονική τεκμηρίωση τα πορίσματα των ερευνών τους
• εξετάζουν/παρουσιάζουν με επάρκεια διάφορα γλωσσικά φαινόμενα που αφορούν στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο
• αναφέρονται αφενός σε διαδικασίες και πτυχές διαφόρων κλάδων της Γλωσσολογίας (π.χ. Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Γλωσσική Δοκιμασιολογία, Γλωσσική Πολιτική, Γραμματική περιγραφή συστημάτων, Διαλεκτολογία, Σημασιολογία, Εκπαίδευση Ενηλίκων) και αφετέρου στη σχέση αυτών (ενν. των κλάδων) με τη γλωσσική κατάσταση σε χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου

Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου», οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:
• περιγράφουν τα βασικά γραμματικά φαινόμενα των γλωσσών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου
• περιγράφουν τις διαδικασίες εκμάθησης και διδασκαλίας μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας
• περιγράφουν τα χαρακτηριστικά και τη διαδικασία σχεδιασμού μιας δοκιμασίας για την αξιολόγηση της γνώσης μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας είτε σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης είτε έντυπα
• αναφέρονται και να περιγράφουν τις γλωσσικές πολιτικές που έχουν ασκήσει διάφορες χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου
• περιγράφουν τις επαφές της τουρκικής με άλλες γλώσσες της Μεσογείου
• περιγράφουν τυπολογικά χαρακτηριστικά των γλωσσών της Μεσογείου και να αναφέρονται σε γλωσσικά φαινόμενα στο μεταίχμιο σύνταξης και σημασιολογίας
• περιγράφουν τα χαρακτηριστικά και τη διαδικασία σύνταξης μονόγλωσσων, δίγλωσσων και ειδικών λεξικών
• αναφέρονται σε διαδικασίες κατασκευής ταυτοτήτων μέσα από ποικίλα κειμενικά είδη
• περιγράφουν/χρησιμοποιούν τις διαδικασίες επεξεργασίας κειμένων με την αρωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών
• περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά ποικίλων διαλεκτικών μορφών της Μεσογείου και να αναφέρονται σε γλωσσικά φαινόμενα στο διεπίπεδο μορφολογίας-φωνολογίας / μορφολογίας-σύνταξης / σύνταξης-σημασιολογίας
• αναφέρονται στις πολιτικές και τις εφαρμογές του γραμματισμού με ιδιαίτερη έμφαση στον γλωσσικό γραμματισμό
• περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις αρχές που διέπουν την Εκπαίδευση Ενηλίκων με ιδιαίτερη έμφαση στη γλώσσα/ες και την επικοινωνία
• αναφέρονται στην ιστορία και να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά, τη δομή και τις πολιτισμικές επαφές της αραβικής γλώσσας
• αναφέρονται στην ιστορία και να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά, τη δομή και τις πολιτισμικές επαφές της εβραϊκής γλώσσας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στη Γλωσσολογία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου με βάση τα πορίσματα της σύγχρονης επιστήμης σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, στοχεύει στην προώθηση της διεπιστημονικής συζήτησης σε γλωσσικά θέματα που σχετίζονται με την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, στη δημιουργική αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού του Τμήματος, στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης που θα συνδυάζει θεωρητικό υπόβαθρο και ανάπτυξη δεξιοτήτων για βελτιστοποίηση των επαγγελματικών ικανοτήτων των αποφοίτων και τέλος στην ανάπτυξη, καλλιέργεια και εμβάθυνση του επιστημονικού διαλόγου με ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής όπου θεραπεύονται συναφείς πειθαρχίες.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Μέχρι 2 έτη