Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Περιβαλλοντική Επιστήμη". Τμήμα Περιβάλλοντος. Σχολή Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Ο εκπαιδευόμενος:
(α) αποκτά αυξημένη εξειδικευμένη γνώση σε συγκεκριμένο τομέα της περιβαλλοντικής επιστήμης, που εμπεριέχει επαρκή στοιχεία από τις επιστημονικές εξελίξεις αιχμής και συνιστά τη βάση για πρωτότυπη σκέψη, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα,
(β) επιδεικνύει κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών του πεδίου ενασχόλησής του, καθώς και της διασύνδεσής τους με άλλους γνωστικούς τομείς και
(γ) διαθέτει αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου ενασχόλησής του.

Ως προς τις δεξιότητες, ο εκπαιδευόμενος είναι ικανός να
(α) εφαρμόζει με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες του αντικειμένου του σε άλλες ερευνητικές εργασίες ή μελέτες και στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά ή πρωτοποριακά ζητήματα,
(β) αξιολογεί, ερμηνεύει και προωθεί τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα και μελέτες συναφείς με το αντικείμενο του διδακτορικού του,
(γ) τεκμηριώνει τις θέσεις του με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σχετικά με το αντικείμενο του διδακτορικού του, προς εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.

Ο εκπαιδευόμενος αποκτά τις εξής ικανότητες:
(α) έχοντας αναπτύξει με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές του σε υψηλό επίπεδο, μπορεί να εφαρμόζει με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησε από την εκπόνηση του διδακτορικού του και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα,
(β) επιλύει προβλήματα και λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις με αφετηρία την επαγωγική σκέψη, που αποκτήθηκε από την ενδελεχή μελέτη του αντικειμένου του διδακτορικού του,
(γ) μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον ακαδημαϊκό, επαγγελματικό και επιχειρηματικό χώρο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός της εκπαιδευτικής ευκαιρίας είναι η απόκτηση γνώσεων υψηλού επιπέδου σε συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή των επιστημών του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εφαρμογή της επιστημονικής μεθοδολογίας και στη διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας.Το πρόγραμμα Διδακτορικού Διπλώματος περιλαμβάνει τις διαδικασίες ανάληψης και εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής και χορήγησης Διδακτορικού Τίτλου στην Περιβαλλοντική Επιστήμη. Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής πραγματοποιείται με τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας υπό την επίβλεψη ενός καθηγητή και τριμελούς επιτροπής. Για την χορήγηση του Διδακτορικού Διπλώματος απαιτείται η συγγραφή επιστημονικού άρθρου και η δημοσίευση του σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της Διδακτορικής Διατριβής είναι τρία έτη.

Σχέση με την απασχόληση

Ο Διδακτορικός τίτλος σπουδών είναι απαραίτητος για εργασία ως καθηγητής σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και ως Ερευνητής σε Ερευνητικά Ινστιτούτα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 3 έτη