Διδακτορικό Δίπλωμα στις "Επιστήμες της Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού". Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Oι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού:
ΓΝΩΣΕΙΣ
Διαθέτουν αυξημένη & εξειδικευμένη γνώση στους τομείς οι οποίοι άπτονται των βασικών πεδίων στα οποία εκπονείται η Δ,Δ, (Επιστήμες της Αγωγής, Επιστήμες του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, ) σε μία διεπιστημονική βάση, στο μέτρο της συνάρτησης των παραπάνω πεδίων με άλλα επιστημονικά πεδία ανάλογα με το θέμα της Δ.Δ.. Η γνώση αυτή ενσωματώνει τα δεδομένα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να στηρίξει την περαιτέρω ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα των κατόχων Δ.Δ..
• Στη βάση των παραπάνω γνώσεων, οι κάτοχοι του τίτλου Δ.Δ. διαθέτουν επιπλέον αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής των ζητημάτων που τίθενται στο πλαίσιο έρευνας αναφορικά με το γνωστικό πεδίο, το οποίο επεξεργάστηκαν στο διδακτορικό τους.
• Διαθέτουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών που αφορούν στο συγκεκριμένο επιμέρους τομέα του γνωστικού πεδίου της Δ.Δ., και μάλιστα στη διασύνδεσή του με άλλους γνωστικούς τομείς.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
• Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία και επαγγελματισμό τις αποκτηθείσες με το διδακτορικό τους εξειδικευμένες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα,πολύπλοκα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα
• Αρθρώνουν επαγωγικά με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λύσεις στα σύνθετα και νέα ζητήματα του εξειδικευμένου τομέα του διδακτορικού τους και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις,ώστε να προχωρήσουν με ασφάλεια στην επίλυση προβλημάτων.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
• Τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σχετικά με το αντικείμενο του διδακτορικού τους, προς εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.
• Λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις και διαθέτουν επιχειρησιακή ικανότητα στη διαχείριση κρίσεων στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό χώρο
• Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/ επιμόρφωση/ διδασκαλία, καθώς και για τη διαχείριση ομάδων με ποικίλα και διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά και αξιολογούν την απόδοσή της.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους του να αποκτήσουν αυξημένες και εξειδικευμένες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στα πεδία των Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Επιστημών της Αγωγής & των Επιστημών του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού σε συνάρτηση με τα διεπιστημονικά δεδομένα από την έρευνα στα ειδικότερα πεδία και τομείς στους οποίους εκπονείται η Διδακτορική Διατριβή.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι των υψηλών προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 3 έτη