Διδακτορικό δίπλωμα στην "Κοινωνική Ανθρωπολογία και Ιστορία". Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Γνώσεις: Η διδακτορική διατριβή στο Τμήμα οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων υψηλού επιπέδου σε συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή των επιστημών της κοινωνικής ανθρωπολογίας και της ιστορίας καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εφαρμογή της επιστημονικής μεθοδολογίας και στη διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας. Το πρόγραμμα Διδακτορικού Διπλώματος περιλαμβάνει τις διαδικασίες επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων, της σύνταξης ερευνητικής πρότασης και της τελικής εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής στην κοινωνική ανθρωπολογία και την ιστορία. Ο υποψήφιος διδάκτορας πραγματοποιεί αυτόνομη έρευνα υπό την εποπτεία μέλους ΔΕΠ του Τμήματος και την επίβλεψη των άλλων δύο μελών ΔΕΠ. Για την χορήγηση του Διδακτορικού διπλώματος απαιτείται η κατάθεση και επιτυχής υποστήριξη του εκπόνηση της σε επταμελή εξεταστική επιτροπή. Ο χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό του ιδρύματος.
Δεξιότητες: Το Διδακτορικό Δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία και την Ιστορία προάγει δεξιότητες ως προς την έρευνα στα διεπιστημονικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα σε περιοχές της πολιτισμικής ανθρωπολογίας, της ανθρωπολογίας της συγγένειας και του φύλου, στην ανθρωπολογία της εκπαίδευσης, στην ιατρική ανθρωπολογία, στην ελληνική εθνογραφία, την ανθρωπολογία της μουσικής, την εθνογραφία άλλων πολιτισμικών περιοχών, την κοινωνική ιστορία και την πολιτισμική ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, την ιστορία της μεσαιωνικής και της πρώϊμης νεώτερης εποχής, την ιστορία της οθωμανικής αυτοκρατορίας, την ιστορία της ελληνικής αρχαιότητας κ.α. Κάθε χρόνο με απόφαση της ΓΣΕΣ ανακοινώνονται οι θεματικές που ενδιαφέρουν το Τμήμα και καλούνται υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Οι θεματικές ενότητες παρακολουθούν τους διεθνείς προβληματισμούς και αποσκοπούν στην προσέλκυση υποψηφίων με υψηλό κίνητρο για την παραγωγή κριτικής γνώσης στα παραπάνω πεδία.
Ικανότητες: Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος αποκτούν εξειδικευμένες ικανότητες στα πεδία της έρευνάς του συνδυάζοντας την πρωτογενή έρευνα με την βιβλιογραφική έρευνα, αποκτούν κριτική ικανότητα και πλήρεις δεξιότητες για την εκπόνηση της έρευνάς τους και την δυνατότητα πρωτότυπης και κοινωνικά ευαίσθητης εφαρμογής των πορισμάτων της.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοποί του Προγράμματος:
-Να προάγει τις Επιστήμες της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας τόσο στον τομέα της θεωρίας όσο και της εμπειρικής έρευνας και των συνεπαγόμενων
εφαρμογών της.
-Να προσφέρει στους φοιτητές/-τριές του τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και
δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να επιδιώξουν επαγγελματική
σταδιοδρομία σε τομείς επιστημονικής εργασίας που σχετίζονται με την κοινωνική ανθρωπολογία και την ιστορία.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι των υψηλών προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 3 έτη