Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Κατευθύνσεις: α) Διοίκηση Επιχειρήσεων, β) Μάρκετινγκ και Διοίκηση Λειτουργιών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περιγραφή

Γνώσεις: Οι φοιτητές αποκτούν επαρκείς γνώσεις επί των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονται στο τμήμα. Κατανοούν τις έννοιες, τις μεθόδους και τις πρακτικές που εφαρμόζονται στα ποικίλα επιστημονικά πεδία και εμβαθύνουν στην παρεχόμενη γνώση. Η εν λόγω εμβάθυνση είναι απαραίτητη ώστε να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τις θεωρητικές και πρακτικές εξελίξεις στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, να ασκούν κριτική σκέψη και να ανταποκρίνονται σε αυτές.
Δεξιότητες: Οι φοιτητές έχουν επαρκείς γνώσεις του επιστημονικού τους αντικειμένου και είναι σε θέση να τις εφαρμόσουν στον επαγγελματικό χώρο που θα εργαστούν. Το σημαντικότερο, έχουν την ικανότητα να εμπλουτίζουν και να ανανεώνουν συνεχώς τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει. Έχουν έρθει σε επαφή με βασικά εργαλεία και τεχνικές ανάλυσης, στα οποία μπορούν να καταφύγουν για τη διερεύνηση και επίλυση είτε επιστημονικών είτε πρακτικών θεμάτων. Αντιλαμβάνονται ότι η επίλυση προβλημάτων στον εργασιακό χώρο απαιτεί αναλυτική σκέψη, δημιουργικότητα και καινοτομία σε συνδυασμό με τη γνώση του ευρύτερου περιβάλλοντος και τις εξειδικευμένες γνώσεις του αντικειμένου. Εφαρμόζουν τις εν λόγω τεχνικές (π.χ. διαχείριση κινδύνου, εκτίμηση κόστους - οφέλους) κατά τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και τον σχεδιασμό δράσεων.
Ικανότητες: Οι φοιτητές είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας εργασίες που τους ανατίθενται τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Επιδεικνύουν ικανότητα λήψης αποφάσεων, υπευθυνότητα και αυτονομία. Έχουν αναπτύξει επικοινωνιακές ικανότητες (διενέργεια παρουσιάσεων, χρήση γραπτού και προφορικού λόγου) και είναι σε θέση να αξιοποιήσουν νέες τεχνολογίες. Γνωρίζουν πώς να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους τους, ώστε να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα εντός ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Περαιτέρω πληροφορίες

Ο σκοπός του τμήματος είναι να παράγει
αποφοίτους ικανούς να στελεχώσουν τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται εφοδιάζοντάς τους με εξειδικευμένες γνώσεις σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα της διοίκησης των επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Λογιστική, Χρηματοοικονομική, Μάρκετινγκ, Διοίκηση Λειτουργιών, Πληροφοριακά Συστήματα, Στατιστική, Οικονομικά κλπ).

Σχέση με την απασχόληση

Δεν απαιτείται επαγελματική κατοχύρωση για την απασχόληση των αποφοίτων. Ωστόσο, ο απόφοιτος του Τμήματος μπορεί να εργαστεί ως λογιστής - φοροτέχνης (παροχή άδειας άσκησης επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη