Πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι του Τμήματος:
ΓΝΩΣΕΙΣ
• Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης, όπου εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής των πεδίων της Στατιστικής-Μαθηματικών-Οικονομετρίας-Θεωρίας Παιγνίων, Πληροφοριακών Συστημάτων, Οργάνωσης και Διοίκησης, Εμπορικού Δικαίου. Κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές των προαναφερθέντων επιστημονικών, τεχνολογικών πεδίων γνώσεων που εμπεριέχουν στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, διευρύνουν και προσαυξάνουν τις προγενέστερες γνώσεις τους.
• Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής των επιστημονικών πεδίων της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και των τρεχουσών ή/και καινοτόμων εφαρμογών.
• Κατέχουν αναλυτική γνώση του αντικειμένου στο οποίο εξειδικεύονται, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών των επιστημονικών ή εφαρμοσμένων γνωστικών πεδίων της Στατιστικής-Μαθηματικών-Οικονομετρίας-Θεωρίας Παιγνίων, Πληροφοριακών Συστημάτων, Οργάνωσης και Διοίκησης, Εμπορικού Δικαίου.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
• Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα του επιστημονικού πεδίου σπουδών ή και του επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση.
• Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους.
• Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους, αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό.
• Χρησιμοποιώντας επιστημονικές πηγές ή και πηγές εξειδικευμένες σε θεωρητικά, τεχνικά και επαγγελματικά θέματα, συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν.
• Αναπτύσσουν ζητήματα, κυρίως στο πλαίσιο του γνωστικού και του επαγγελματικού τους πεδίου, βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς οικονομικές, κοινωνικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος.
• Επικοινωνούν με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
• Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη στο πλαίσιο του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
• Μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή εργασίες.
• Λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται.
•Αναλαμβάνουν, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός
Η αποστολή του Τμήματος είναι «η προαγωγή και η μετάδοση γνώσεων με την έρευνα και τη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής και η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των οργανισμών του ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα».

Στόχοι
Οι στόχοι που έθεσε το Τμήμα επιτυγχάνονται μέσα από το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών που αναπροσαρμόζεται συνεχώς ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα σπουδών ανάλογων Τμημάτων της αλλοδαπής. Το Πρόγραμμα Σπουδών, το περιεχόμενο των μαθημάτων, καθώς και ο τρόπος διδασκαλίας βελτιώνονται συνεχώς, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της επιστήμης, τις νέες τεχνολογίες και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ειδικότερα, η πραγματοποίηση των στόχων επιτυγχάνεται:

(α) με τη διδασκαλία μαθημάτων γενικής εκπαίδευσης, όπως:
• Αρχές Μάνατζμεντ, Αρχές Μάρκετινγκ, Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Χρηματοοικονομική Διάσταση Επιχειρηματικότητας και Επιχειρήσεις
• Μαθηματικά, Στατιστική, Οικονομετρία
• Οικονομικά (Μικροοικονομία, Μακροοικονομία)
• Πληροφοριακά Συστήματα, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Μοντελοποίηση Διαδικασιών και Συστημάτων
• Δίκαιο των Επιχειρήσεων (Αστικό, Εμπορικό, Εταιριών, Εργατικό)

(β) με τη διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης στα γνωστικά αντικείμενα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, όπως:
• Χρηματοοικονομική Λογιστική
• Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
• Διοικητική Λογιστική
• Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων
• Φορολογική Λογιστική
• Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος
• Προχωρημένη Λογιστική
• Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
• Ανάλυση και Αξιολόγηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων,
• Χρηματοοικονομική Διοίκηση
• Χρήμα και Τράπεζες
• Θεωρία Χαρτοφυλακίου – Ανάλυση Επενδύσεων
• Διεθνείς Επενδύσεις και Διεθνές Εμπόριο
• Τραπεζική Διοικητική
• Διεθνή Τραπεζικά Θέματα
• Πρακτικές Εφαρμογές Χρηματοοικονομικών Επενδύσεων
• Πρακτικές Εφαρμογές στην Τραπεζική
• Νομισματική Οικονομική Πολιτική

(γ) με τη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων:
• Χρηματοοικονομικά Παράγωγα,
• Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
• Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου στη Λ/Χ
• Μηχανογραφημένη Λογιστική
• Εφαρμογές στη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
• Εφαρμογές Η/Υ στη Χρηματοοικονομική,
• Πρακτικές Εφαρμογές στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση
• Διοίκηση Εταιρικών Κινδύνων και Τεχνικές Πρόβλεψης και Διαχείρισης Κινδύνου

(δ) με την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.

Η διδασκαλία των προαναφερθέντων μαθημάτων συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και ικανότητας των φοιτητών ως προς την ανάλυση, διάγνωση και επίλυση στρατηγικών και διοικητικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι κερδοσκοπικές ή μη επιχειρήσεις στο σύγχρονο, πολύπλοκο εξωτερικό (και εσωτερικό) περιβάλλον. Επιπλέον, ενισχύει την επιστημονική/δημιουργική σκέψη των φοιτητών ως προς τις καθημερινές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στον παγκόσμιο χάρτη των επιχειρήσεων και των οργανισμών στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της προσωπικής τους κρίσης και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που βιώνουν στον ανταγωνιστικό «χώρο» και «τόπο» που ζούνε και δραστηριοποιούνται προσωπικά και επαγγελματικά, ιδιαίτερα δε στο χώρο της λογιστικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχοντας αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις στα πεδία της λογιστικής, ελεγκτικής, φοροτεχνικής και χρηματοοικονομικής προετοιμάζονται για να στελεχώσουν τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Οι ενδείξεις που έχουμε από τον χώρο της εργασίας είναι ενθαρρυντικές όσον αφορά στην απασχόληση των φοιτητών μας και την ικανοποίηση των εργοδοτών τους. Ενδεικτικά, οι απόφοιτοί μας εργάζονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, στις Τράπεζες, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στις υπηρεσίες όλων των Υπουργείων και ιδίως του Υπουργείου Οικονομικών (π.χ Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες), σε Ελεγκτικές Εταιρίες, Λογιστικά Γραφεία, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, κ.ά. Παράλληλα, οι απόφοιτοί μας γίνονται δεκτοί σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού και εσωτερικού για μεταπτυχιακές και στη συνέχεια για διδακτορικές σπουδές, υποδηλώνοντας έτσι το υψηλό επίπεδο γνώσεων που αποκτούν στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μας.

Σχέση με την απασχόληση

Σχετικές άδειες: Άδεια Ασκήσεως Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή (Ν. 3693/08, όπως ισχύει), Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ν.2515/97, όπως ισχύει), Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού (Ν. 2515/97, ΠΔ 340/98 και Ν. 4152/13, όπως ισχύουν), Λογιστής σε φορείς του Δημόσιου Τομέα (ΠΔ 50/01, όπως ισχύει), Λογιστής Εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης (Ν. 3194/03, όπως ισχύει), Χρηματιστής (Ν. 3606/07, όπως ισχύει).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Τμήματος ΛΧΡ