Πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κατευθύνσεις: α) Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, β) Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περιγραφή

Γνώσεις: Ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει και κατανοεί το γενικό και εξειδικευμένο θεωρητικό πλαίσιο των κοινωνικών επιστημών (κυρίως διεθνείς σχέσεις, οικονομία και πολιτική επιστήμη) με έμφαση στη διεθνή διάσταση, καθώς και το αντίστοιχο εμπειρικό υπόβαθρο (π.χ. ιστορία, άσκηση πολιτικής).

Δεξιότητες: Ο εκπαιδευόμενος είναι ικανός να αναπτύσσει και να χρησιμοποιεί τόσο λογική, όσο και κριτική σκέψη και να προβαίνει σε συνθετική και αναλυτική επεξεργασία, στο πλαίσιο των κοινωνικών επιστημών (κυρίως διεθνείς σχέσεις, οικονομία και πολιτική επιστήμη) και ειδικά του οικείου αντικειμένου σπουδών (τα διεθνή φαινόμενα), να χρησιμοποιεί ποικίλες ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους και να εργάζεται ή να επικοινωνεί σε ξένη γλώσσα.

Ικανότητες: Ο εκπαιδευόμενος είναι ικανός να χρησιμοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητές του σε καταστάσεις μελέτης και έρευνας στο πλαίσιο των κοινωνικών επιστημών (κυρίως διεθνείς σχέσεις, οικονομία και πολιτική επιστήμη) με έμφαση στη διεθνή διάσταση, αλλά και να τις αξιοποιεί με ευελιξία σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα, όπως η (εθνική και διεθνής/ευρωπαϊκή) δημόσια διοίκηση, η εκπαίδευση και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα κατανοεί με πληρότητα τα πεδία των διεθνών σχέσεων, της οικονομίας και της πολιτικής σε επίπεδο τόσο θεωρητικό όσο και εφαρμοσμένο, θα αναλύει προβλήματα (διεθνούς) οικονομίας και πολιτικής, προτείνοντας τρόπους διαχείρισης ή λύσεις, ενώ τέλος θα μπορεί να αξιοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες που κατέχει, στην εθνική και διεθνή/ευρωπαϊκή αγορά εργασίας (δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση, ιδιωτικές επιχειρήσεις).

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός είναι η προαγωγή και μετάδοση της γνώσης, με την έρευνα και τη διδασκαλία, στα επιστημονικά πεδία των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών, της Πολιτικής Επιστήμης, της Εξωτερικής Πολιτικής και Διπλωματίας, των συγκριτικών κοινωνικών θεσμών, των ευρωπαϊκών θεσμών και γενικότερα των Διεθνών Οργανισμών, καθώς και η κατάρτιση στελεχών για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών της χώρας, ιδιαιτέρως για τη στελέχωση υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με στόχο την υλοποίηση των παραπάνω μαθησιακών επιδιώξεων παρέχεται ένα διευρυμένο πρόγραμμα μαθημάτων, προκειμένου να προσφερθεί στους εκπαιδευόμενους μία συνολική εικόνα του διεθνούς πολιτικού και οικονομικού γίγνεσθαι, αλλά και τα απαραίτητα εργαλεία που θα τους καταστήσουν ικανούς να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εργασιακές και γνωσιολογικές απαιτήσεις. Το πρόγραμμα σπουδών έχει γενική κατεύθυνση κοινή για όλους για τα πρώτα πέντε εξάμηνα και εξειδικεύεται κατά τα τρία τελευταία εξάμηνα σε δύο κατευθύνσεις, εκ των οποίων επιλέγεται από τον κάθε φοιτητή η μία.Τα γενικά διδακτικά αντικείμενα αφορούν στη θεωρία και επί μέρους θεματικές των διεθνών σχέσεων, στην οικονομική και στην πολιτική επιστήμη και θεωρία, καθώς και στα μαθηματικά, τη στατιστική, την πληροφορική και τις ξένες γλώσσες.

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του οικονομολόγου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (αφορά τους αποφοίτους του τμήματος με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών), του εκπαιδευτικού (αναλόγως της κατεύθυνσης, στην ειδικότητα των οικονομολόγων ή των νομικών/πολιτικών επιστημόνων), καθώς και για την πρόσληψη σε θέση εργασίας κλάδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο δημόσιο τομέα. Επίσης, μπορεί να αξιοποιηθεί για πρόσληψη σε δάφορες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, σε υπηρεσίες της Ε.Ε. και σε διεθνείς οργανισμούς.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη