Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Λογιστική και Χρηματοοικονομική". Κατευθύνσεις: α) Λογιστική, β) Χρηματοοικονομική. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περιγραφή

ΓΝΩΣΕΙΣ: Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική:
• διαθέτουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση στα γνωστικά πεδία που θεραπεύονται, δηλ. της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, σε σχέση με τους απόφοιτους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών εμπεριέχει επαρκή στοιχεία από τις επιστημονικές εξελίξεις αιχμής και συνιστά τη βάση για πρωτότυπη σκέψη, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα.
• επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών των γνωστικών πεδίων της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, καθώς και της διασύνδεσής τους με άλλους γνωστικούς τομείς,
• διακρίνονται για την αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής των γνωστικών πεδίων της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική είναι σε θέση να:
• εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες του γνωστικού τους πεδίου στις έρευνες, μελέτες και εργασίες τους με κριτικό και δημιουργικό τρόπο,
• εξασκούν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά και πρωτοποριακά ζητήματα,
• αξιολογούν, ερμηνεύουν και προωθούν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες συναφείς με το γνωστικό τους πεδίο,
• αρθρώνουν επαγωγικά με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λύσεις στα σύνθετα και νέα ζητήματα και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις,
• τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σε εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική είναι σε θέση να:
• συνεχίζουν να αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε υψηλό επίπεδο,
• εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα,
• επιλύουν προβλήματα και λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις με αφετηρία την επαγωγική σκέψη,
• συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό χώρο και διαθέτουν επιχειρησιακή ικανότητα στη διαχείριση κρίσεων,
• αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/επιμόρφωση, καθώς και για τη διαχείριση μιας ομάδας και αξιολογούν την απόδοσή της.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος και των ομολόγων Τμημάτων της ημεδαπής και αλλοδαπής, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής και στη δημιουργία στελεχών ικανών: α) να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρήσεων, των συμβούλων επιχειρήσεων ή της δημόσιας διοίκησης, β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στην πράξη στις δύο αντίστοιχες περιοχές.

Στόχοι: Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που έθεσε το Τμήμα επιτυγχάνονται μέσα από τo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που αναπροσαρμόζεται συνεχώς ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα σπουδών ανάλογων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της αλλοδαπής. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, το περιεχόμενο των μαθημάτων, καθώς και ο τρόπος διδασκαλίας βελτιώνονται συνεχώς, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της επιστήμης, τις νέες τεχνολογίες και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Το ΠΜΣ στη "Λογιστική και Χρηματοοικονομική" είναι χρονικής διάρκειας 12 μηνών (90 ECTS μονάδες). Αποτελείται από δύο εξάμηνα σπουδών και κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ολοκληρώνουν τη διπλωματική τους εργασία. Τα μαθήματα διαιρούνται σε δύο ενότητες: «υποχρεωτικά» και «επιλογής». Κατά το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο (χειμερινό) ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα και σε ένα (1) επιλογής. Κατά το δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο (εαρινό), ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε πέντε (5) μαθήματα της κατεύθυνσης και συγκεκριμένα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και δύο (2) μαθήματα επιλογής. Μετά τη λήξη των μαθημάτων, κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία.
(Περισσότερες πληροφορίες: http://www.accfin.uom.gr)

Σχέση με την απασχόληση

Ο σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων Τμημάτων ημεδαπής και αλλοδαπής, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής δημιουργώντας στελέχη ικανά: α) να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρήσεων, ως ορκωτοί ελεγκτές, εσωτερικοί ελεγκτές, λογιστές-φοροτεχνικοί, σύμβουλοι επιχειρήσεων, ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, χρηματιστές, β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

1 έτος

Μη προτιμώμενοι όροι

MSc in Acc & Fin