Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Εφαρμοσμένη Πληροφορική". Κατευθύνσεις: α) Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων, β) Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές, γ) Επιχειρηματική Πληροφορική, δ) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Τεχνολογία Καινοτομίας. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Σχολή Επιστημών Πληροφορίας. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περιγραφή

Γνώσεις:
Μετά την περάτωση των σπουδών, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να:

(α) Κατεύθυνση: Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων
- Γνωρίζουν και να κατανοούν τις γνωστικές περιοχές που ασχολούνται με τις τεχνολογίες δικτυωμένων υπολογιστικών συστημάτων, από το λειτουργικό σύστημα και το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, έως το λογισμικό εφαρμογής, τη δικτύωση και τις καλές πρακτικές υλοποίησης μεγάλων έργων πληροφορικής.

(β) Κατεύθυνση: Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές
- Γνωρίζουν και να κατανοούν τις γνωστικές περιοχές που ασχολούνται με την επίλυση σύνθετων υπολογιστικών προβλημάτων, χρησιμοποιώντας αφηρημένα μοντέλα (μαθηματικά, δομές δεδομένων και αλγορίθμους) που στη συνέχεια θα υλοποιηθούν ως λογισμικό που θα ενσωματωθεί στον πυρήνα ολοκληρωμένων υπολογιστικών συστημάτων.

(γ) Κατεύθυνση: Επιχειρηματική Πληροφορική
- Γνωρίζουν και να κατανοούν τις γνωστικές περιοχές που ασχολούνται με τη ζεύξη Πληροφορικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομίας διαμορφώνοντας την ταυτότητα του σύγχρονου στελέχους που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τόσο των επιχειρήσεων, όσο και της δημόσιας διοίκησης στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο.

(δ) Κατεύθυνση: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Τεχνολογική Καινοτομία
- Γνωρίζουν και να κατανοούν τις γνωστικές περιοχές των τεχνολογιών της πληροφορικής (ΤΠΕ) και των πληροφοριακών συστημάτων, όσο και τις πρακτικές ηλεκτρονικού/κινητού επιχειρείν και κοινωνικών μέσων για την επιτυχή ανάπτυξη νεο-ιδρυόμενων ψηφιακών επιχειρήσεων (start ups) ή το μετασχηματισμό ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Δεξιότητες:
Μετά την περάτωση των σπουδών, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να:

(α) Κατεύθυνση: Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων
- Αναπτύσσουν λογισμικό στοχευόμενο στις τρέχουσες, αλλά και στις μελλοντικές εξελίξεις της Πληροφορικής.

(β) Κατεύθυνση: Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές
- Μοντελοποιούν και να επιλύουν ένα μεγάλο εύρος υπολογιστικών προβλημάτων που συναντώνται στην παραγωγή και την οικονομία.
- Αναπτύσσουν καινοτομικά προϊόντα και λογισμικό, αποτελώντας αναπόσπαστο μέλος μεγαλύτερων ομάδων έρευνας και ανάπτυξης.

(γ) Κατεύθυνση: Επιχειρηματική Πληροφορική
- Ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των επιχειρήσεων, όσο και της δημόσιας διοίκησης στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο.

(δ) Κατεύθυνση: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Τεχνολογική Καινοτομία
- Εφαρμόζουν καινοτόμες τεχνολογίες και συστήματα.
- Σχεδιάζουν τη δική τους ηλεκτρονική επιχειρηματική δραστηριότητα.
- Χρησιμοποιούν τεχνολογίες ηλεκτρονικού εμπορίου, καινοτόμων πληροφοριακών συστημάτων, διαδικτυακού μάρκετινγκ και μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων, μέτρησης και ανάλυσης της αποτελεσματικότητας των ΤΠΕ.

Ικανότητες:
Μετά την περάτωση των σπουδών, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να:
- Εκπονούν και παρουσιάζουν τεχνικές μελέτες στο αντικείμενο των σπουδών τους.
- Ιδρύουν δικές τους επιχειρήσεις ΤΠΕ ή εργάζονται ως στελέχη σε θέσεις που απαιτούν άριστη γνώστη των τεχνολογικών εξελίξεων ή σε τεχνικά τμήματα εταιριών πληροφορικής ή σε τμήματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης εταιριών πληροφορικής.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Πληροφορική, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών σε οικονομικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα.
Οι βασικοί σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής είναι οι εξής:
* Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
* Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της πληροφορικής.
* Συνθετική προσέγγιση υλικού, μεθοδολογίας και λογισμικού για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων.
* Ανάπτυξη και διαχείριση διαδικασιών οργάνωσης και αναδιοργάνωσης ψηφιακής οικονομίας.
* Κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.
Όλοι οι συντελεστές που συμμετέχουν στο ΠΜΣ αναλαμβάνουν την αυτονόητη ευθύνη να προωθούν το κριτήριο της ποιότητας σε κάθε μορφής δραστηριότητα, ειδικότερα δε οι διδάσκοντες να επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση στον τρόπο διδασκαλίας και να μεταφέρουν νέα τεχνογνωσία στους θεραπευόμενους από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επιστημονικούς τομείς.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

3 έτη