Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού". Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περιγραφή

Γνώσεις: Ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει και κατανοεί θεωρητικά και εμπειρικά τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τις σχετικές με τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Δεξιότητες: Ο εκπαιδευόμενος είναι ικανός να προσεγγίζει συνθετικά τη θεωρία, τη μεθοδολογία και τις εφαρμοσμένες πρωτοβουλίες για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων στις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.
Ικανότητες: Ο εκπαιδευόμενος είναι ικανός να χρησιμοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητές του στη μελέτη και έρευνα των σχετικών με τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό ευρωπαϊκών πολιτικών σε υψηλών απαιτήσεων και ιδιαίτερα σύνθετο επίπεδο.
Μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα κατανοεί με πληρότητα τις σχετικές με τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό ευρωπαϊκές πολιτικές, σε επίπεδο τόσο θεωρητικό όσο και εφαρμοσμένο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός είναι η εμβάθυνση από τον εκπαιδευόμενο στην κατανόηση της ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέματα νεολαίας, εκπαίδευσης και πολιτισμού και η προετοιμασία του για εργασία ή περαιτέρω σπουδές σε τομείς όπου απαιτείται η ενδελεχής γνώση της δομής και λειτουργίας των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τις επί μέρους πολιτικές σχετικά με τη νεολαία, εκπαίδευση και πολιτισμό.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη