Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση". Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περιγραφή

Γνώσεις: Ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει και κατανοεί θεωρητικά και εμπειρικά ζητήματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διακυβέρνησης, σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Δεξιότητες: Ο εκπαιδευόμενος είναι ικανός να προσεγγίζει συνθετικά τη θεωρία, τη μεθοδολογία και τις πολιτικές για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων στα θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διακυβέρνησης.
Ικανότητες: Ο εκπαιδευόμενος είναι ικανός να χρησιμοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητές του στη μελέτη και την έρευνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διακυβέρνησης σε υψηλών απαιτήσεων και ιδιαίτερα σύνθετο επίπεδο.
Μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα κατανοεί πολύ καλά τα ζητήματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διακυβέρνησης, σε επίπεδο τόσο θεωρητικό όσο και εφαρμοσμένο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός είναι η εμβάθυνση από τον εκπαιδευόμενο στην κατανόηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διακυβέρνησης και η προετοιμασία του για εργασία ή περαιτέρω σπουδές σε τομείς όπου απαιτείται η ενδελεχής γνώση ζητημάτων σχεδιασμού, διαχείρισης και εφαρμογής πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τη δημόσια διοίκηση και πολιτική.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη