Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διεθνή Δημόσια Διοίκηση". Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περιγραφή

Γνώσεις: Ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει και κατανοεί θεωρητικά και εμπειρικά τα ζητήματα της διεθνούς δημόσιας διοίκησης, σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Δεξιότητες: Ο εκπαιδευόμενος είναι ικανός να προσεγγίζει συνθετικά τη θεωρία, τη μεθοδολογία και τις πολιτικές για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων στα διάφορα ζητήματα της διεθνούς δημόσιας διοίκησης.
Ικανότητες: Ο εκπαιδευόμενος είναι ικανός να χρησιμοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητές του στη μελέτη και την έρευνα στο πεδίο της διεθνούς δημόσιας διοίκησης σε υψηλών απαιτήσεων και ιδιαίτερα σύνθετο επίπεδο.
Μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα κατανοεί πολύ καλά τα θέματα της διεθνούς δημόσιας διοίκησης, σε επίπεδο τόσο θεωρητικό όσο και εφαρμοσμένο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός είναι η εμβάθυνση από τον εκπαιδευόμενο στην κατανόηση της διεθνούς δημόσιας διακυβέρνησης και η προετοιμασία του για εργασία ή περαιτέρω σπουδές σε τομείς όπου απαιτείται η ενδελεχής γνώση της δομής και λειτουργίας της παγκόσμιας διακυβέρνησης και του διεθνούς συστήματος (διεθνείς οργανισμοί, διπλωματική υπηρεσία κλπ.). Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τις διεθνείς σχέσεις και τη δημόσια διακυβέρνηση.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη