Διδακτορικό Δίπλωμα στη "Λογιστική και Χρηματοοικονομική". Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περιγραφή

Οι διδάκτορες του Τμήματος διαθέτουν τις παρακάτω:
Γνώσεις:
• Διαθέτουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση στον τομέα του γνωστικού πεδίου που θεραπεύουν σε σχέση με ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που εμπεριέχει επαρκή στοιχεία από τις επιστημονικές εξελίξεις αιχμής και συνιστά τη βάση για πρωτότυπη σκέψη, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα.
• Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών ενός επιμέρους τομέα του γνωστικού τους πεδίου έρευνας, καθώς και της διασύνδεσής του με άλλους γνωστικούς τομείς.
• Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής του επιμέρους γνωστικού πεδίου με το οποίο ασχολήθηκαν στο διδακτορικό τους.
Δεξιότητες:

• Εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες εξειδικευμένου αντικειμένου του διδακτορικού τους με κριτικό και δημιουργικό τρόπο στις δικές τους έρευνες, μελέτες και εργασίες.
• Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες με το διδακτορικό τους εξειδικευμένες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά ή πρωτοποριακά ζητήματα. Είναι σε θέση να αξιολογούν, ερμηνεύουν και προωθούν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες συναφείς με το εξειδικευμένο πεδίο του διδακτορικού τους.
• Αρθρώνουν επαγωγικά με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λύσεις στα σύνθετα και νέα ζητήματα του εξειδικευμένου τομέα του διδακτορικού τους και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις.
• Τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σχετικά με το αντικείμενο του διδακτορικού τους, προς εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.
Ικανότητες:
• Έχουν αναπτύξει με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε υψηλό επίπεδο.
• Εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν από την εκπόνηση του διδακτορικού τους και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα.
• Επιλύουν προβλήματα και λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις με αφετηρία την επαγωγική σκέψη που αποκτήθηκε από την ενδελεχή μελέτη του αντικειμένου του διδακτορικού τους.
• Συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό χώρο και διαθέτουν επιχειρησιακή ικανότητα στη διαχείριση κρίσεων.
• Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση, επιμόρφωση, διδασκαλία, καθώς και για τη διαχείριση μιας ομάδας και αξιολογούν την απόδοσή της.

Περαιτέρω πληροφορίες

Ο σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.) στα γνωστικά πεδία της Λογιστικής ή/και της Χρηματοοικονομικής είναι η παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου, η οποία προάγει την επιστήμη της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Οι απόφοιτοι του διδακτορικού προγράμματος αναμένονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό δυναμικό.

Οι υποψήφιοι φοιτητές του Διδακτορικού Προγράμματος πρέπει να πληρούν τις εξής τυπικές προϋποθέσεις: (α) πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ πτυχίο ξένου Πανεπιστημίου, (β) αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (Master) από Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή σε συγγενή γνωστικά αντικείμενα, (γ) άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, (δ) επίσημα αποτελέσματα του GMAT με γενικό βαθμό όχι μικρότερο από 600.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και όχι μεγαλύτερη από πέντε (5) έτη. Μετά την παρέλευση των πέντε ετών χρειάζεται ειδική δικαιολόγηση από την Συμβουλευτική Επιτροπή και νέο χρονοδιάγραμμα που θα τεκμηριώνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της Δ.Δ. σε ένα (1) το πολύ ακόμη έτος. (Περισσότερες πληροφορίες: www.uom.gr/index.php?tmima=5&categorymenu=2)

Η ολοκλήρωση των σπουδών για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος ακολουθεί τη διαδικασία δύο χρονικών περιόδων. Η πρώτη χρονική περίοδος είναι περίοδος προετοιμασίας και διεξαγωγής εξετάσεων των υποψηφίων διδακτόρων σε επιλεγμένα μαθήματα και εφ΄όλης της ύλης. Η πρώτη χρονική περίοδος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η δεύτερη χρονική περίοδος είναι η περίοδος όπου ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει εκτενή και λεπτομερή ερευνητική πρόταση (Research Proposal) όπου παρουσιάζεται το αντικείμενο της διδακτορικής έρευνας. Κατά τη διάρκεια συγγραφής της διδακτορικής του διατριβής, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει παρουσιάσει στο Τμήμα τουλάχιστον δύο (2) ερευνητικά σεμινάρια με θέμα τη διαπραγματευόμενη έρευνα της διδακτορικής διατριβής. Η παρακολούθηση των ερευνητικών σεμιναρίων είναι υποχρεωτική από όλους τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος.

Σχέση με την απασχόληση

Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος είναι αναγκαία προϋπόθεση για την απασχόληση ως μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ, όπως και σε ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 3 έτη