Διδακτορικό Δίπλωμα στις "Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές". Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περιγραφή

Γνώσεις: Ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει και κατανοεί πλήρως τον θεωρητικό προβληματισμό και το παραγόμενο ερευνητικό έργο γύρω από μία συγκεκριμένη θεματική των διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών.
Δεξιότητες: Ο εκπαιδευόμενος είναι ικανός να προσεγγίζει αναλυτικά, συνθετικά και κριτικά μία συγκεκριμένη θεματική των διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών.
Ικανότητες: Ο εκπαιδευόμενος είναι ικανός να χρησιμοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητές του στη μελέτη και την έρευνα στο πεδίο των διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών σε επίπεδο ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων, με σκοπό την παραγωγή καινοτόμου επιστημονικής σκέψης.
Μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα κατανοεί άριστα τα διακυβεύματα σε συγκεκριμένες θεματικές των διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών και θα δύναται να προχωρήσει σε περαιτέρω μετεξέλιξη της καινοτόμου σκέψης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός είναι η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, η οποία να εμβαθύνει σε μία ειδική θεματική που εντάσσεται στα πεδία ενδιαφέροντος του Τμήματος, να αποτελεί πρωτότυπη συμβολή σε αυτή και να προάγει δημιουργικά την επιστημονική σκέψη.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι των υψηλών προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 3 έτη