Διδακτορικό Δίπλωμα στη "Μουσική Επιστήμη και Τέχνη". Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές:
• Επιδεικνύουν μια συστηματική και εκ βαθέων κατανόηση των μουσικών σπουδών, μαζί με την κατοχή καλλιτεχνικών και άλλων δεξιοτήτων που σχετίζονται με το πεδίο αυτό και των σχετικών μεθόδων έρευνας.
• Επιδεικνύουν ικανότητα στο να συλλαμβάνουν, σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και προσαρμόζουν μια ουσιαστική ερευνητική διαδικασία με καλλιτεχνική και ακαδημαϊκή πληρότητα.
• Έχουν κάνει μια πρωτότυπη συμβολή μέσω έρευνας που διευρύνει τα σύνορα της γνώσης και της καλλιτεχνικής κατανόησης, αναπτύσσοντας μια ουσιαστική ποσότητα έργου, μέρος του οποίου αξίζει εθνικής ή διεθνούς αναγνώρισης και διάχυσης μέσω κατάλληλων διαδρομών.
• Είναι ικανοί για κριτική ανάλυση, αξιολόγηση και σύνθεση νέων και περίπλοκων ιδεών, καλλιτεχνικών εννοιών και διαδικασιών.
• Μπορούν να επικοινωνούν με τους συναδέλφους τους, την ευρύτερη καλλιτεχνική και ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα στους τομείς της αριστείας τους.
• Αναμένεται να παίξουν ένα δημιουργικό ρόλο στην προώθηση της κατανόησης μέσα σε μια κοινωνία που βασίζεται στη γνώση.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.). Σκοπός του είναι η εξασφάλιση επιστημονικής επάρκειας και καλλιτεχνικής ολοκλήρωσης των σπουδαστών, η εξειδίκευση και η καλλιέργεια υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων και γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται στο Τμήμα, καθώς και η προώθηση της έρευνας στα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι των υψηλών προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 3 έτη