ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΙΑΣ - ΦΥΣΤΙΚΙΑΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Αναγνωρίζει τις ποικιλίες και τα βασικά στοιχεία μορφολογίας και φυσιολογίας φυτών και κυρίως της ελιάς και της φυστικιάς.
2. Ξεχωρίζει τους σωστούς τρόπους πολλαπλασιασμού των φυτών με έμφαση στην ελιά και στη φυστικιά.
3. Προσδιορίζει τους παράγοντες αύξησης, ωρίμανσης και βελτίωσης των φυτών και κυρίως της ελιάς και της φυστικιάς.
4. Απαριθμεί τις κυριότερες ασθένειες και τους κυριότερους εχθρούς των φυτών και κυρίως της ελιάς και της φυστικιάς, καθώς και τους τρόπους καταπολέμησής τους.
5. Προσδιορίζει τον σωστό χρόνο, τρόπο και μέσα συγκομιδής των προϊόντων της ελιάς και της φυστικιάς.
6. Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές εδαφολογίας και λιπασματολογίας.
7. Διατυπώνει τους κινδύνους για το περιβάλλον και τον άνθρωπο από τη χρήση χημικών ουσιών κατά την καλλιέργεια.
8. Περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού δενδροκομικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και του εξοπλισμού μονάδων μεταποίησης και επεξεργασίας ελιάς και φυστικιάς.
9. Προσδιορίζει τη σύσταση και τις ιδιότητες των καρπών της ελιάς και της φυστικιάς.
10. Διατυπώνει τις βασικές οικονομικές αρχές για τη λειτουργία μιας αγροτικής επιχείρησης.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Διενεργεί δειγματοληψίες και αναλύσεις εδάφους και προετοιμάζει τα εδαφικά δείγματα για ανάλυση στο εργαστήριο.
2. Εφαρμόζει τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές στο έδαφος και στα δέντρα (ελιά, φυστικιά).
3. Εφαρμόζει τις σωστές μετασυλλεκτικές διαδικασίες για να μην αλλοιωθούν οι καρποί.
4. Διαχειρίζεται τον μηχανολογικό εξοπλισμό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
5. Σχεδιάζει τα απαραίτητα αρδευτικά και στραγγιστικά δίκτυα μιας καλλιέργειας.
6. Υπολογίζει τα κόστη, τις δαπάνες και τα κέρδη μιας γεωργικής εκμετάλλευσης ελιάς-φυστικιάς και μιας μεταποιητικής μονάδας προϊόντων ελιάς-φυστικιάς.
7. Εφαρμόζει με επάρκεια τις βασικές αρχές του Μάρκετινγκ για την αποτελεσματική εμπορία των γεωργικών προϊόντων.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Συντονίζει τις εργασίες και τις απαραίτητες διαδικασίες για την ορθή λειτουργία μιας γεωργικής εκμετάλλευσης και μιας μεταποιητικής μονάδας προϊόντων ελιάς-φυστικιάς.
2. Αντιλαμβάνεται τη χρησιμότητα της εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων μάρκετινγκ στην εμπορία των προϊόντων του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση