ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Προσδιορίζει βασικές έννοιες, οντότητες, τρόπους σύνδεσης και λειτουργίας αρχιτεκτονικής υπολογιστών και τεχνικές σχεδιασμού λειτουργικών συστημάτων.
2. Παρουσιάζει βασικές έννοιες, διατάξεις και στοιχεία λογισμικού επικοινωνιών.
3. Περιγράφει πλήρως τις διαδικασίες και τις μεθόδους που αφορούν στις τοπογραφικές εφαρμογές καθώς και την έννοια της κτηματογράφησης.
4. Ερμηνεύει μαθηματικές εκφράσεις που συνδέονται με διάφορα μεγέθη στον δισδιάστατο και τρισδιάστατο χώρο.
5. Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές και τα στοιχεία της οικοδομικής, τις ιδιότητες των δομικών στοιχείων, των δομικών υλικών και τους τρόπους εφαρμογής τους.
6. Απαριθμεί τις βασικές αρχές και μέσα τεχνικής σχεδίασης, ερμηνεύοντας επαρκώς τεχνικά σχέδια και αναλύοντας γενικά χαρακτηριστικά, δυνατότητες και οφέλη σχεδιαστικών προγραμμάτων.
7. Παρουσιάζει τις μακροεντολές και τη χρήση τους, τις διαφορές και τις ομοιότητες με τις «εσωτερικές» εντολές του σχεδιαστικού προγράμματος, καθώς και τις αντίστοιχες διαφορές και ομοιότητες με τις «εντολές» και συμβολισμούς της γλώσσας AutoLISP.
8. Περιγράφει τους επαγγελματικούς κινδύνους, τα μέσα προστασίας και τις τεχνικές πρώτων βοηθειών.
9. Αναλύει θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ορθής χρήσης πηγών ενέργειας.
10. Παρουσιάζει το νομοθετικό πλαίσιο τις αρχές και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων και έργων και την έννοια της επιχειρηματικότητας και να επεξηγούν κανονισμούς και διαδικασίες που διέπουν ιδιωτικά και δημόσια έργα.
11. Αντιλαμβάνεται άρτια την τεχνική ορολογία που έχει καθιερωθεί στο πεδίο της εργασίας τους διενεργώντας επαγγελματική επικοινωνία τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Χειρίζεται με ευχέρεια τα λειτουργικά συστήματα MS/PS-DOS, UNIX, το περιβάλλον GUI ( Graphical User Interface ) και ΜS-Windows.
2. Χρησιμοποιεί με ευχέρεια οποιαδήποτε σχεδιαστικά προγράμματα για την σχεδίαση σε δύο ή τρεις διαστάσεις, υπό οποιαδήποτε κλίμακα εκτυπώνοντας σε Raster ή Pen Plotter, σε αξονομετρική ή προοπτική μορφή.
3. Σχεδιάζει μεγάλο φάσμα εφαρμογών σε δύο και τρεις διαστάσεις με στατική ή δυναμική φωτορεαλιστική απεικόνιση.
4. Οργανώνει το περιβάλλον εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη μέσω κατάλληλων προγραμμάτων με στόχο την ταχύτητα απόδοσης της εργασίας.
5. Διαχειρίζεται κατάλληλα «λογιστικά φύλλα».
6. Ανταλλάσσει σχέδια-αρχεία από διαφορετικά προγράμματα, από διαφορετικά λειτουργικά συστήματα και να τα προσαρμόζουν στις ανάγκες τους.
7. Προγραμματίζει κάνοντας χρήση AutoLISP και λοιπών βοηθημάτων.
8. Χειρίζεται με ευχέρεια το Pointing Device, τους όγκους στο χώρο, προσδιορίζοντας τη «θέση» των εντολών στην οθόνη, ώστε να επιτύχει τη σχεδίαση στο βέλτιστο χρόνο ενός συγκεκριμένου σχεδίου (OJT) προτείνοντας σχεδιαστικές λύσεις, εφαρμόζοντας μεθόδους σχεδίασης και ταξινομώντας αντικείμενα.
9. Εντοπίζει τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε κάθε στάδιο εργασιών, λαμβάνοντας έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας παρέχοντας πρώτες βοήθειες σε περιπτώσεις μικρών ατυχημάτων.
10. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική αλληλογραφία, χρησιμοποιώντας σουίτα γραφείου για απλές εφαρμογές (σύνταξη προσφορών, αναφορών, πελατολόγιο κλπ.) εντοπίζοντας βασικές πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο της εργασίας τους στο διαδίκτυο.
11. Αποτυπώνει, εμβαδομετρεί και σχεδιάζει πλήρη τοπογραφικά σχέδια.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνοψίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τόσο σαν μισθωτός εργαζόμενος όσο και σαν ελεύθερος επαγγελματίας, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον τομέα των ανθρώπινων σχέσεων αλλά και στο σεβασμό των επαγγελματικών υποχρεώσεων.
2. Καλύπτει πλήρως και επιτυχώς την υποστήριξη γραφείου αναφορικά με σχεδίαση έργων Πολιτικού Μηχανολόγου Μηχανικού, Αρχιτέκτονα και Τοπογράφου Μηχανικού μέσω του Η/Υ.
3. Λειτουργεί αποτελεσματικά ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους μελετητές, τους κατασκευαστές και το προσωπικό που μετέχει στην κατασκευή του έργου.
4. Εφαρμόζει την καλή αντίληψη του χώρου, τη φαντασία, την καλαισθησία προκειμένου να επιτύχουν άρτιο αποτέλεσμα.
5. Επιβλέπει, συντονίζει τα συνεργεία καθοδηγώντας τους κατασκευαστές δίνοντας τους τις κατάλληλες οδηγίες.
6. Αναζητά τις νεότερες πληροφορίες και δεδομένα στο επάγγελμά τους αναθεωρώντας τις αρχικές τους γνώσεις.
7. Αναπτύσσει εποικοδομητικές και αρμονικές συνεργασίες μέσω υγιούς επικοινωνίας τόσο με τους πελάτες όσο με τους συναδέλφους τους και τα συνεργεία, είτε δεχόμενος είτε εκτελώντας εντολές.
8. Επιλύει, αυτόνομα ή συνεργαζόμενος με άλλους επαγγελματίες του χώρου, προβλήματα που δύναται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση των εργασιών.
9. Εκτιμά προσωπικές μαθησιακές ελλείψεις και ανάγκες συμμετέχοντας σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που έχουν ως αντικείμενο τις τεχνολογικές και οργανωτικές εξελίξεις στο πεδίο της εργασίας τους.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση