ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Περιγράφει τις αρχές αγιογράφησης και τους εικονογραφικούς τύπους ενός ορθόδοξου ναού, καθώς και τη θέση των εικόνων εντός του ναού.
2. Κατέχει επαρκώς την ορολογία και τις ιστορικές περιόδους της Βυζαντινής ζωγραφικής - Αγιογραφίας φορητών εικόνων – τοιχογραφιών – ψηφιδωτών – χειρογράφων.
3. Γνωρίζει τα στοιχεία του ελεύθερου σχεδίου, του χρώματος και τις αρχές της σύνθεσης της εικόνας.
4. Αναγνωρίζει τις βασικές τεχνικές της βυζαντινίζουσας αγιογράφησης φορητής και επίτοιχης εικόνας (τοιχογραφίας), όπως επίσης και των ψηφιδωτών.
5. Κατονομάζει τα διάφορα υποστρώματα για επιφάνειες ζωγραφικής και αγιογράφησης και περιγράφει τον τρόπο προετοιμασίας τους με τα κατάλληλα υλικά για αγιογράφηση, όπως αυγοτέμπερα, τέμπερα, πλαστικά, ακρυλικά, λάδια κ.ά.
6. Αναγνωρίζει τις ιδιότητες και τα συστατικά βερνικιών συντήρησης, καθώς και τη χρήση τους στα διάφορα στάδια αγιογράφησης.
7. Αναγνωρίζει τις περιόδους της ιστορίας της τέχνης και ειδικότερα της Δυτικής και Ανατολικής Αγιογραφίας – Τοιχογραφίας και θρησκευτικής θεματολογίας και διακρίνει τις διαφορές αυτών.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Αγιογραφεί βυζαντινίζουσες φορητές και επιτοίχιες εικόνες και ψηφιδωτά.
2. Χειρίζεται αποτελεσματικά τις τεχνικές σχεδίου για την αποτύπωση – μεταφορά του αρχικού σχεδίου σε φορητές ή επιτοίχιες εικόνες.
3. Χρησιμοποιεί επιτυχώς τα εργαλεία, τα χρώματα και τα μέσα που είναι απαραίτητα για τις αγιογραφίες σε εργαστήριο και σε άλλους χώρους που υπάρχουν αγιογραφίες.
4. Οργανώνει τον χώρο εργασίας και φροντίζει για τη λήψη κατάλληλων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας του ιδίου και των συνεργατών του στους χώρους εργασίας.
5. Χειρίζεται ειδικά προγράμματα σχεδίασης, επεξεργασίας εικόνας και αρχειοθέτησης στον Η/Υ.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Ακολουθεί οδηγίες καλλιτεχνικού επιμελητή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, αντιλαμβάνεται τον τρόπο εφαρμογής τους και φροντίζει για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν οριστεί.
2. Αναλαμβάνει αυτόνομα αγιογραφήσεις και είναι υπεύθυνος για την ποιότητα και ολοκλήρωση των εργασιών του.
3. Συνεργάζεται με άτομα άλλων ειδικοτήτων, όπως σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, προμηθευτές κ.ά. για την ολοκλήρωση των αγιογραφιών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση