ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΒΙΤΡΟ)

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Περιγράφει τις μεθόδους και τις διαδικασίες κατασκευής έργων ψηφιδογραφίας και υαλογραφίας για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
2. Κατονομάζει τα υλικά της σύγχρονης και παραδοσιακής τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση ψηφιδογραφιών και υαλογραφιών.
3. Aναγνωρίζει τις πρώτες ύλες των ψηφίδων, όπως και τις μεθόδους παρασκευής τους.
4. Απαριθμεί τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την κοπή και επεξεργασία των γυαλιών και των ψηφίδων.
5. Αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία του σχεδίου και τις βασικές αρχές της σύνθεσης.
6. Απαριθμεί τα όργανα σχεδίασης και περιγράφει τη χρήση τους σε διαφορετικά είδη σχεδίου. Αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία του γραμμικού και ελεύθερου σχεδίου, του χρώματος και τις βασικές αρχές της σύνθεσης.
7. Αναγνωρίζει τα στοιχεία ανθρωπομετρίας σε σχέση με τον χώρο.
8. Αναφέρει τις ιδιότητες των χρωμάτων και την αξία τους στη σύνθεση των έργων.
9. Περιγράφει τα στάδια ανάπτυξης μακέτας (υπόδειγμα) για την κατασκευή ενός έργου.
10. Αναγνωρίζει τα σημαντικότερα έργα της ψηφιδογραφίας και υαλογραφίας και τα κατατάσσει στις χαρακτηριστικές περιόδους της ιστορίας τέχνης.
11. Αναγνωρίζει και περιγράφει τα εργαλεία και τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και μακέτας.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Χειρίζεται τα εργαλεία κοπής και συγκόλλησης των γυαλιών και ψηφίδων.
2. Κόβει ψηφίδες και γυαλιά όλων των ειδών σε όλα τα σχήματα.
3. Κατασκευάζει ένα έργο με την κατάλληλη διαδικασία ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη θέση του στο χώρο.
4. Σχεδιάζει υπόδειγμα με χρώμα για την κατασκευή έργου λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της ανθρωπομετρίας και του περιβάλλοντος χώρου.
5. Μπορεί να κατασκευάσει δισδιάστατες και τρισδιάστατες συνθέσεις ψηφιδωτών και βιτρό.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Ακολουθεί οδηγίες καλλιτεχνικού επιμελητή ή υπεύθυνου παραγωγής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, αντιλαμβάνεται τον τρόπο εφαρμογής των οδηγιών του και φροντίζει για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που του έχουν ορίσει.
2. Αναλαμβάνει αυτόνομα παραγγελίες ψηφιδωτών και βιτρό και είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωση και την ποιότητα των έργων του.
3. Δημιουργεί διακοσμητικά σχέδια για έργα κατόπιν παραγγελίας ή σχεδιάζει αυτοβούλως.
4. Συνεργάζεται με άτομα άλλων ειδικοτήτων, όπως προμηθευτές, πωλητές, τεχνίτες πέτρας, υαλουργούς, μεταφορείς κ.ά. για την ολοκλήρωση των έργων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση