ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναγνωρίζει τα βασικά ηλεκτρολογικά συστήματα, τις βασικές αρχές λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμών και τους επιμέρους μηχανισμούς τους (ABS/ ASR /ESP ADS) των σύγχρονων οχημάτων.
2. Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων μετάδοσης κίνησης, πέδησης (φρένα), ανάρτησης, διεύθυνσης, διαφορικών συστημάτων, υδραυλικών συστημάτων και των επιμέρους μηχανισμών τους στα οχήματα.
3. Αναγνωρίζει ηλεκτρολογικά διαγράμματα και τις βασικές καλωδιώσεις πάνω στο αυτοκίνητο. Τις συνδεσμολογίες κυκλωμάτων αυτοματισμού αυτοκινήτων, ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων, μετασχηματιστών, συστημάτων ψεκασμού, ηχητικά συστήματα, συστήματα αντικλεπτικής προστασίας, βασικές αρχές συστήματος ανάφλεξης καυσίμου.
4. Εξηγεί τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού Αυτοκίνητων οχημάτων.
5. Περιγράφει τις βασικές αρχές τεχνολογίας αμαξωμάτων και συστημάτων παθητικής ασφάλειας.
6. Παρουσιάζει τις αρχές οργάνωσης και λειτουργίας συνεργείου / ηλεκτρολογείου.
7. Ερμηνεύσει τα ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια των συστημάτων και εξαρτημάτων των οχημάτων και σχεδιάζει ένα εξάρτημα σε σκαρίφημα.
8. Κατέχει βασικά στοιχεία , Μηχανολογίας αυτοκινήτου, μηχανουργικής τεχνολογίας, ηλεκτρολογικού & μηχανολογικού σχεδίου, ηλεκτροτεχνίας, αυτοματισμών, αισθητήρων, διαγνωστικών συσκευών, ηλεκτρονικών, μηχανών εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ)
9. Απαριθμεί τους κανονισμούς ασφαλείας και την νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων, του χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος.
10. Αντιλαμβάνεται βασικές έννοιες του επαγγέλματός του στα αγγλικά διενεργώντας βασική επαγγελματική επικοινωνία (γραπτή και προφορική) στα αγγλικά χρησιμοποιώντας έννοιες του επαγγέλματος τους και τεχνικούς όρους.
11. Αναφέρει λογισμικά προγράμματα υποστήριξης της εργασίας του.
12. Παρουσιάζει όργανα τεχνικών μετρήσεων & ελέγχου (παχύμετρα, μικρόμετρα, πολύμετρα, παλμογράφο).
13. Αναφέρει αρχές διαχείρισης αποβλήτων που δημιουργούνται από τις απαιτούμενες εργασίες.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εξάγει αποτελέσματα απλών υπολογισμών εκτελώντας απλούς και βασικούς υπολογισμούς για την εύρεση των μεγεθών σε απλές εφαρμογές ( μετατροπή μονάδων κλπ.)
2. Συνδέει απλά στοιχεία ηλεκτρονικών (δίοδοι, τρανζίστορ, τελεστικοί ενισχυτές).
3. Χρησιμοποιεί προηγμένες διαγνωστικές μεθόδους κι συσκευές (αναλυτής καυσαερίων).
4. Πραγματοποιεί μετρήσεις τάσης– έντασης- παλμογραφημάτων, βασικών μετρήσεων αισθητήρων.
5. Χρησιμοποιεί την τεχνική ορολογία , να διαβάζει τα τεχνικά εγχειρίδια επισκευής (Service Manual) κι τα βιβλία ανταλλακτικών (Parts Book) των οχημάτων
6. Χειρίζεται και να συντηρεί με ορθό τρόπο μηχανήματα, εργαλεία (χειρός και ηλεκτρικά), συσκευές, κυκλώματα αυτοματισμού, λαμβάνοντας υπόψη γενικές οδηγίες, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικά εγχειρίδια, κανονισμούς και προδιαγραφές ασφάλειας εργασίας.
7. Παρέχει Α’ βοήθειες σε περίπτωση μικρών ατυχημάτων χρησιμοποιώντας τα μέσα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας
8. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική του αλληλογραφία χρησιμοποιώντας σουίτα γραφείου για απλές εφαρμογές (σύνταξη προσφορών, αναφορών, πελατολόγιο κλπ.) εντοπίζοντας βασικές πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο της εργασίας τους στο διαδίκτυο.
9. Οργανώνει το χώρο εργασίας διατηρώντας τον τακτικό και καθαρό κατά τη διάρκεια της.
10. προετοιμάζεται για την πραγματοποίηση μίας εργασίας, υπολογίζοντας τα απαιτούμενα υλικά και εργαλεία,
11. Κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά που αφορούν σε επισκευή συντήρηση συντάσσοντας προϋπολογισμούς κόστους υλικών & εργασίας.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Κρίνει επαρκώς τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της εργασίας επιλέγοντας τις βέλτιστες τεχνοοικονομικά λύσεις.
2. Τηρεί συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας Μ.Α.Π και υγιεινής που επιβάλλει η νομοθεσία.
3. Εργάζεται συνδυάζοντας τις παραπάνω γνώσεις, δεξιότητες σε διαφορετικά περιβάλλοντα σε εξαρτημένη ή ανεξάρτητη μορφή εργασίας σαν υπάλληλος μικρής ή μεγάλης επιχείρησης ή αυτόνομα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και προσαρμόζοντάς τη συμπεριφορά τους στις εκάστοτε συνθήκες
4. Ενεργεί τόσο υπό τις οδηγίες μηχανικού / ανωτέρων όσο και αυτόνομα στα πλαίσια των ευθυνών που του αναλογούν από την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Αναζητά τις νεότερες πληροφορίες και τεχνολογικά δεδομένα στο επάγγελμά του αναθεωρώντας τις αρχικές του γνώσεις.
6. Αναπτύσσει εποικοδομητικές και αρμονικές συνεργασίες μέσω υγιούς επικοινωνίας τόσο με τους πελάτες όσο με τους συναδέλφους τους είτε δεχόμενοι είτε εκτελώντας εντολές.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση