ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Διακρίνει τη βασική ορολογία στον τομέα των ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών διατάξεων στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
2. Συνδυάζει τις βασικές αρχές του ηλεκτρισμού, της ηλεκτρονικής και της μηχανολογίας σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα και σε ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία χαμηλής ισχύος που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρονικές διατάξεις των ραδιοτηλεοπτικών και οπτικοακουστικών συστημάτων.
3. Αναγνωρίζει τις μεθοδολογίες υπολογισμού και κατασκευής απλών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά στοιχεία (διακριτά και ολοκληρωμένα κυκλώματα).
4. Ερμηνεύει τεχνικά εγχειρίδια και σχέδια στον τομέα των ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών διατάξεων.
5. Περιγράφει λεπτομερώς και αναλύει τα επιμέρους βήματα ενός προγράμματος συντήρησης, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εγχειρίδια του κατασκευαστή.
6. Εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς νομοθετικού πλαισίου στον τομέα των ραδιοσυχνοτήτων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Αποκαθιστά προβλήματα λειτουργίας ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και διατάξεων (ραδιοφώνων, συσκευών εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου, συσκευών τηλεόρασης, συσκευών βίντεο και DVD, DVD – RW players και κάμερας αναλογικής και ψηφιακής), αυτόνομα.
2. Εκτελεί εργασίες ελέγχου, συντήρησης και επισκευής ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή και των αντίστοιχων εγχειριδίων.
3. Συναρμολογεί ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτροακουστικές συσκευές και ηλεκτρονικά συστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους, χωρίς επίβλεψη.
4. Πραγματοποιεί μελέτη του χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας.
5. Συντηρεί το ενεργό μέρος του εξοπλισμού δικτύων επικοινωνιών και κινητής τηλεφωνίας, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εγχειρίδια του κατασκευαστή υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη του διαχειριστή του δικτύου.
6. Επιλέγει τη σωστή θέση τοποθέτησης κεραιών με τη βοήθεια πεδιομέτρου ή αναλυτή φάσματος και εξασφαλίζει τη σωστή στήριξη και τον κατάλληλο προσανατολισμό τους.
7. Διαχειρίζεται συστήματα και λογισμικά Η/Υ, για τον προγραμματισμό συστημάτων, για την απομακρυσμένη επίβλεψή τους, για τον έλεγχο της συσκευών κινητής τηλεφωνίας και για μετάδοση πληροφορίας.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Λαμβάνει και εκτελεί ορθά τις οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης των ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και διατάξεων.
2. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους χρήστες των τερματικών συσκευών των ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και τους διαχειριστές, ώστε να υποστηρίζει και να συντηρεί επαρκώς τις εγκαταστάσεις.
3. Λειτουργεί σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας των οργανισμών και των επιχειρήσεων που εργάζεται και εφαρμόζει τους κανόνες.
4. Αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους χρήστες, εμπνέει αίσθημα ευθύνης και ασφάλειας, σε ό,τι αφορά το χειρισμό των ψηφιακών δεδομένων των συστημάτων που υποστηρίζει.
5. Λειτουργεί σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στην προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και εφαρμόζει τους κανόνες δεοντολογίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση