ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Διακρίνει τη βασική ορολογία στον τομέα της πληροφορικής και της ιατρικής πληροφορικής.
2. Περιγράφει τη λειτουργία των συστημάτων ιατρικής πληροφορικής (ΣΠ) και των δικτύων υπολογιστών, διακρίνει και αναλύει το υλικό (hardware), το λογισμικό (software) και τις υπηρεσίες (services).
3. Κατονομάζει τις επί μέρους βασικές διατάξεις ενός υπολογιστικού συστήματος και αναλύει τις λειτουργίες τους, χωρίς να ανατρέξει σε εγχειρίδια.
4. Προσδιορίζει τις κατηγορίες, τα βασικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των σημαντικότερων λειτουργικών συστημάτων (ΛΣ) (MS-DOS, Windows, Unix, Linux, Mac OS X).
5. Διακρίνει τα διάφορα μοντέλα οργάνωσης βάσεων δεδομένων (databases) και περιγράφει τα επίπεδα αρχιτεκτονικής ενός συστήματος βάσης δεδομένων.
6. Αποκωδικοποιεί τη διαδικασία εκτέλεσης ενός προγράμματος εφαρμόζοντας τις απαραίτητες γνώσεις της αλγοριθμικής και ανάλυσης και σύνθεσης ενός προβλήματος με χρήση διαφόρων γλωσσών προγραμματισμού.
7. Διερευνά τις βασικές αρχές και θεωρίες των σύγχρονων μεθόδων σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού.
8. Παρουσιάζει τις γενικές αρχές ιατρικής πληροφορικής με την αντίστοιχη ελληνική και αγγλική ορολογία.
9. Κατονομάζει βασικά στοιχεία της βιολογίας, ανατομίας, φυσιολογίας και παθολογίας σε σχέση με τις αρχές λειτουργίας των κύριων ιατρικών συσκευών.
10. Αναγνωρίζει τη χρησιμότητα και εφαρμογή των αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Μονάδων Υγείας, καθώς και των βασικών αρχών των συστημάτων διαχείρισης βιοϊατρικής τεχνολογίας.
11. Αναγνωρίζει το ρόλο και τις δυνατότητες της Τηλεϊατρικής, Βιο-στατιστικής και Τηλεκπαίδευσης και την εφαρμογή τους στην Ελλάδα.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εγκαθιστά και διαχειρίζεται κατάλληλα λογισμικό συστήματος (system software) και λογισμικό εφαρμογών (application software) στα υπολογιστικά συστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους.
2. Διαχειρίζεται και αξιολογεί τον εξοπλισμό σε υλικό και λογισμικό ενός συστήματος ιατρικής πληροφορικής.
3. Τηρεί ενήμερο το λογισμικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών, χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες λειτουργίες ενημέρωσης και διαδικτυακές πηγές.
4. Συντηρεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το λογισμικό αυτών με βάση τα εγχειρίδια του κατασκευαστή, χωρίς επίβλεψη.
5. Διαχειρίζεται με επάρκεια το σύστημα βάσης δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων και των ανεξάρτητων Η/Υ για Ιατρικά και Νοσοκομειακά Αρχεία.
6. Εκτελεί τις ενέργειες αποκατάστασης από ενδεχόμενες αστοχίες του λογισμικού, λαμβάνοντας εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων και του λογισμικού, εφαρμόζοντας τις σχετικές οδηγίες.
7. Διαχειρίζεται προγραμματιστικά υλικό και λογισμικό πολυμέσων.
8. Διαχειρίζεται ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού (IDE) για τη δημιουργία και τη διαχείριση εφαρμογών ιατρικής πληροφορικής.
9. Χειρίζεται και υποστηρίζει ιατρικά όργανα των οποίων η λειτουργία ελέγχεται από Η/Υ ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους.
10. Παρακολουθεί Εθνικές Πληροφοριακές Βάσεις Δεδομένων για διαθέσιμα ιατρικά όργανα, εφόδια, υπηρεσίες υγιεινής και στατιστικές ασθενειών.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Λαμβάνει και εκτελεί ορθά τις οδηγίες συντήρησης των κατασκευαστών, σε επίπεδο υλικού (hardware), λογισμικού και δικτύου Η/Υ.
2. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους χρήστες των υπολογιστών και τους διαχειριστές των εφαρμογών ιατρικής πληροφορικής, ώστε να υποστηρίζει και να συντηρεί επαρκώς τις εγκαταστάσεις των δικτύων, τις εγκατεστημένες εφαρμογές λογισμικού και τον αντίστοιχο εξοπλισμό.
3. Εφαρμόζει διάφορες τεχνικές επικοινωνίας για την αποδοτική συνεργασία με τα μέλη μίας ομάδας εργασίας και την αποτελεσματική επικοινωνία με πελάτες.
4. Αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί τα διαφορετικά είδη πηγών πληροφόρησης και εργαλείων έρευνας για την εργασία του.
5. Ενεργεί σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας των οργανισμών και των επιχειρήσεων που εργάζεται και τηρεί τους κανόνες που αναφέρονται.
6. Αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους χρήστες, εμπνέει αίσθημα ευθύνης και ασφάλειας, σε ό,τι αφορά το χειρισμό των ψηφιακών δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα στους Η/Υ που υποστηρίζει.
7. Λειτουργεί σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στη προστασία των ευαίσθητων προσωπικών και ιατρικών δεδομένων και στην προστασία των δικαιωμάτων χρήσης λογισμικού και εφαρμόζει τους κανόνες δεοντολογίας.
8. Επιδιώκει τη μάθηση, την ενημέρωση και την επαγγελματική κατάρτιση σε ό,τι αφορά την άσκηση του επαγγέλματός του και τις νέες τάσεις στον τομέα των εφαρμογών ιατρικής πληροφορικής.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση