ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας, την οργάνωση και το πρόγραμμα που ακολουθούν τα κέντρα προσχολικής αγωγής ή τα κέντρα ειδικής αγωγής παιδιών με ειδικές ανάγκες, ηλικία 0-6 ετών.
2. Αποδίδει με σαφήνεια τις θεωρίες, τις μεθόδους και τα ρεύματα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης των παιδιών που φοιτούν σε Βρεφονηπιακούς ή Παιδικούς Σταθμούς αναλύοντας το περιεχόμενό τους.
3. Αναγνωρίζει τα στάδια ανάπτυξης των βρεφών και των παιδιών προσχολικής ηλικίας αναφέροντας με άνεση τα χαρακτηριστικά της κάθε ηλικιακής περιόδου.
4. Διατυπώνει με σαφή τρόπο τις βασικές αρχές της ψυχολογίας αναγνωρίζοντας τις παραμέτρους που σχετίζονται με τα προβλήματα των παιδιών με ειδικές ανάγκες και τους γονείς τους.
5. Αναπτύσσει τις κύριες σύγχρονες θεωρητικές κατευθύνσεις της εξελικτικής ψυχολογίας και περιγράφει την ορθή παιδαγωγική αντιμετώπιση της εξελικτικής διαδικασίας.
6. Διατυπώνει τις μορφές παθολογικής συμπεριφοράς, αναλύοντας τις καταστάσεις ή τα αίτια που μπορούν να τις προκαλέσουν και αναφέροντας τις αρχές και τις μορφές κοινωνικής πρόνοιας.
7. Παραθέτει τα προβλήματα που παρουσιάζει η κάθε κατηγορία παιδιών με ειδικές ανάγκες, χωριστά στο ψυχολογικό, συναισθηματικό, κοινωνικό και γνωστικό επίπεδο.
8. Αναφέρει τους τρόπους αντιμετώπισης οξέων καταστάσεων (παροχή πρώτων βοηθειών) σχετικών με την υγεία των παιδιών.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Εφαρμόζει όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο και τους κανονισμούς μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των κέντρων προσχολικής αγωγής ή των κέντρων ειδικής αγωγής παιδιών με ειδικές ανάγκες.
2. Ακολουθεί το πλαίσιο οργάνωσης των κέντρων προσχολικής αγωγής ή των κέντρων ειδικής αγωγής παιδιών με ειδικές ανάγκες, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα έγγραφα και ενημερώνοντας τα βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του κέντρου και τη φοίτηση των παιδιών.
3. Παραλαμβάνει τα παιδιά από το σχολικό ή τους γονείς.
4. Μεριμνά για τη διατροφή των παιδιών.
5. Διακρίνει την ακατάλληλη συμπεριφορά του παιδιού και εφαρμόζει, με την καθοδήγηση ειδικών παιδαγωγών και ψυχολόγων, την κατάλληλη αγωγή.
6. Παρέχει στα παιδιά παιδαγωγική καθοδήγηση και εκπαίδευση, με την αρωγή επιμέρους ειδικών, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εξέλιξή τους.
7. Τραγουδά με μελωδικότητα και έχει αποκτήσει ένα ρεπερτόριο σε τραγούδια και μουσικά παραμύθια ανάλογο της ηλικίας των παιδιών του Βρεφονηπιακού ή Παιδικού Σταθμού.
8. Χειρίζεται ρυθμικά το σώμα του ως μέσο έκφρασης χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις του προσώπου, τα χέρια και τη φωνή του για τη σύνθεση παντομίμας.
9. Ενημερώνει τους γονείς για τη μαθησιακή και προσωπική εξέλιξη του παιδιού τους παρέχοντας οδηγίες ή κατευθύνσεις για τη σωστή αντιμετώπισή του στο σπίτι.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Εργάζεται υπό την εποπτεία του επιστημονικά υπεύθυνου και των υπεύθυνων νηπιαγωγών/ βρεφονηπιοκόμων.
2. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους άλλους εργαζόμενους στον Βρεφονηπιακό ή Παιδικό Σταθμό και τους γονείς των παιδιών.
3. Αναπληρώνει στα καθήκοντά τους αναφορικά με τις δραστηριότητες δημιουργίας, έκφρασης και ψυχαγωγίας τον βρεφονηπιοκόμο ή τον νηπιαγωγό, όταν παρίσταται ανάγκη, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγιεινή των παιδιών.
4. Στηρίζει και βοηθά τους γονείς στην κατανόηση και αποδοχή του προβλήματος του παιδιού τους καθώς και στην εξισορρόπηση της προσωπικότητάς τους.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση