Πτυχίο Δημοτικής Εκαίδευσης. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονιας.

Περιγραφή

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΠΤΔΕ-ΠΔΜ για τον υποψήφιο εκπαιδευτικό είναι: Γνώσεις: να διαθέτει προχωρημένες γνώσεις σε έναpartment of Computer Engineering of Athens Technical Educational Institute is to provide a high level of technological education, with the purpos٠αρχών· Δεξιότητες: να κατέχει προχωρημένες δεξιότητες και να έχει τη δυνατότητα να αποδείξει την απαιτούμενη δεξιοτεχνία και καινοτομία για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής· Ικανότητες:να μπορεί να διαχειρίζεται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή σχέδια εργασίας, με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής. Επίσης, να αναστοχάζεται πάνω στο ρόλο του και να αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαχείριση της επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και ομάδων. Πιο συγκεριμένα:
• να διαθέτει το θεωρητικό υπόβαθρο των Επιστημών της Αγωγής,
• να κατέχει εξειδικευμένη γνώση στην εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα,
• να χρησιμοποιεί την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική γνώση για την επιστημονική και επαγγελματική του σταδιοδρομία και εξέλιξη,
• να εφαρμόζει την παιδαγωγική γνώση για την προαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας και την αναβάθμιση του επιπέδου της εκπαίδευσης,
• να διαχειρίζεται και να επιλύει γενικά και ειδικά παιδαγωγικά ζητήματα,
• να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση του λαού.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός της εκπαιδευτικής ευκαιρίας είναι να καθιστά τον πτυχιούχο ικανό να αντιμετωπίζει κριτικά το παιδαγωγικό και διδακτικό έργο του και την εκπαίδευση γενικά, να παρακολουθεί τις εξελίξεις των Επιστημών της Αγωγής, αλλά και να προβαίνει ο ίδιος σε αυτοτελή έρευνα με σκοπό την παραγωγή νέας παιδαγωγικής και διδακτικής γνώσης (δάσκαλος επιστήμονας και ερευνητής). Ακόμη, να εκπληρώνει με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα παιδαγωγικό και διδακτικό έργο (δάσκαλος επαγγελματίας), διαθέτοντας παιδαγωγική κατάρτιση, κατάρτιση στα γνωστικά αντικείμενα των ειδικών επιστημών (θετικών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών) που διδάσκονται στο δημοτικό σχολείο, καθώς και διδακτική και πρακτική κατάρτιση. Οι απόφοιτοι αξιοποιούνται σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με το σχολείο, καθώς και με εξωσχολικές εστίες αγωγής και κοινωνικοποίησης. To πτυχίο παρέχει στον κάτοχό του τη δυνατότητα να διορίζεται ως εκπαιδευτικός λειτουργός σε σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης. Επίσης, του δίνει τη δυνατότητα για μεταπτυχιακές σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής, καθώς και σε άλλες συναφείς επιστημονικές περιοχές.

Σχέση με την απασχόληση

Είναι ένα από τα απαραίτητα διπλώματα για την άσκηση του επαγγέλματος εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ70) είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο ΠΤΔΕ